ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยผลการติดเชื้อเอชไอวีของผู้ชายไทยต่อสมาชิกในครอบครัว

ผู้แต่ง

  • วรนัน คล้ายหงษ์ พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
  • ดาววดี ไชยรินทร์ พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

คำสำคัญ:

การเปิดเผยผลการติดเชื้อเอชไอวี , สัมพันธภาพในครอบครัว , การสนับสนุนทางสังคม , การรับรู้ตราบาป

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบบรรยายเชิงหาความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยผลการติดเชื้อเอชไอวีของผู้ชายไทยต่อสมาชิกในครอบครัว กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ชายที่ติดเชื้อเอชไอวีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มารับบริการในคลินิกอายุรกรรมและ NAPHA แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จำนวน 85 ราย ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม และแบบสอบถามการรับรู้ตราบาปของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2564 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

     ผลการศึกษาพบว่า สัมพันธภาพในครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเปิดเผยผลการติดเชื้อเอชไอวีของผู้ชายไทย (r = .38, p < .001; r = .32, p < .001 ตามลำดับ) ส่วนการรับรู้ตราบาปมีความสัมพันธ์ทางลบกับการเปิดเผยผลการติดเชื้อเอชไอวีของผู้ชายไทยต่อสมาชิกในครอบครัว (r = -.29, p < .001)

     ผลการวิจัยนี้ให้ข้อเสนอแนะว่า พยาบาลควรพัฒนาแนวทางการให้คำปรึกษาแก่ผู้ชายที่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อช่วยส่งเสริมการเปิดเผยผลการติดเชื้อเอชไอวีต่อคู่ครอง และปรับเปลี่ยนความคิดลดการตีตราตนเอง

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bureau of AIDS, Tuberculosis and STDs. (2020). Progress report of Thailand in ending AIDS problems. Retrieved from https://hivhub.ddc.moph.go.th/epidemic.php.

Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2020). Estimating the HIV Situation. Retrieved from https://hivhub.ddc.moph.go.th/epidemic.php

Chaiponbal, S., Visudtibhan P. J., & Arpanantikun, M. (2018). Relationships between selected factors and HIV disclosure of Thai women to their partners. Nursing Journal of the Ministry of Public, 28(2), 80-93. [In Thai].

Chaudoir, S. R., & Fisher, J. D. (2010). The disclosure processes model: Understanding disclosure decision making and post disclosure outcomes among people living with a concealable stigmatized identity. Psychol Bull, 136(2), 236-56.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Clarke, A., Kerr, S., Honeybrook, A., Cooper, D. A., Avihingsanon, A., Duncombe, C., Phanuphak, P., Ruxrungtham, K., Ananworanich, J., & Kaldor, J. (2012). Adherence and risk behaviour in patients with HIV infection receiving antiretroviral therapy in Bangkok. The Open Virology Journal, 6, 23–28.

Cook, C. L., Staras, S., Zhou, Z., Chichetto, N., & Cook, R. L. (2018). Disclosure of HIV serostatus and condomless sex among men living with HIV/AIDS in Florida. PloS One, 13(12), e0207838.

Dessalegn, N. G., Hailemichael, R. G., Shewa-Amare, A., Sawleshwarkar, S., Lodebo, B., Amberbir, A., & Hillman, R. J. (2019). HIV disclosure: HIV-positive status disclosure to sexual partners among individuals receiving HIV care in Addis Ababa, Ethiopia. PloS One, 14(2), e0211967.

Donnell, D., Baeten, J. M., Bumpus, N. N., Brantley, J., Bangsberg, D. R., Haberer, J. E., ... & Celum, C. (2014). HIV protective efficacy and correlates of tenofovir blood concentrations in a clinical trial of PrEP for HIV prevention. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 66(3), 340-348.

Laothong, K., Chayachinda, C., Pongprasobchai, S., Thanyatul, P., Chalermchockcharoenkit, A., Nooma, P., & Thamkhantho, M. (2018). Factors influencing HIV serostatus disclosure among Thai women Thailand. Siriraj Med Bull, 11(1), 2-8. [In Thai].

Melis Berhe, T., Lemma, L., Alemayehu, A., Ajema, D., Glagn, M., & Dessu, S. (2020). HIV- positive status disclosure and associated factors among HIV-positive adult patients attending art clinics at public health facilities of Butajira Town, Southern Ethiopia. AIDS Research and Treatment, 20, 423-430.

Mitsuwan, S. (2007). The relationship between strength and endurance about female health social support coping with stress and health conditions of female HIV-infected/AIDS patients. Master’s Thesis, Nursing Science, Chulalongkorn University.

Mao, Y., Li, X., Qiao, S., Zhao, Q., Zhou, Y., & Shen, Z. (2018). Social support, stigma, and HIV disclosure among parents living with HIV in Guangxi, China. AIDS Care, 30(2), 168-72.

Obermeyer, C. M., Baijal, P., & Pegurri, E. (2011). Facilitating HIV disclosure across diverse settings: A review. American Journal of Public Health, 101(6), 1011–1023.

Phruksaudomchai, P., Mateekul, C., & Viwatpanich, K. (2018). Experience of self-disclosure of HIV-positive status to family member, qualitative research. Thai AIDS Journal. 30(3), 129-46. [In Thai].

Przybyla, S. M., Golin, C. E., Widman, L., Grodensky, C. A., Earp, J. A., & Suchindran, C. (2013). Serostatus disclosure to sexual partners among people living with HIV: Examining the roles of partner characteristics and stigma. AIDS Care, 25(5), 566-572.

Seid, M., Wasie, B., & Admassu, M. (2012). Disclosure of HIV positive result to a sexual partner among adult clinical service users in Kemissie district, northeast Ethiopia. African Journal of Reproductive Health, 16(1), 97-104.

Sirilertmekasakul, P. (1996). Certain psychosocial and psychosocial factors related to adaptation of AIDS-infected people who come to be monitored for disease progression at Siriraj hospital. Master’s Thesis, Srinakharinwirot University Prasarnmit. [In Thai].

Suksatit, B. (2004). Stigma perception and health promoting self-care ability of young adults with HIV/AIDS. Master’s Thesis, Mahidol University. [In Thai].

World Health Organization [WHO]. (2020). Global health observatory (GHO) data: HIV/AIDS. Retrieved from http://www.who.int/gho/hiv/data/en

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-12-2022