ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมดำเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดชลบุรี

ผู้แต่ง

  • มินลา นาคหนุน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชลบุรี
  • ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

ปัจจัย, พฤติกรรมควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

บทคัดย่อ

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมดำเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในจังหวัดชลบุรี จำนวน 138 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับโรคและการดำเนินงานควบคุมโรค การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการดำเนินงานควบคุมโรค การรับรู้นโยบายในการดำเนินงานควบคุมโรค การได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินงานควบคุมโรค และพฤติกรรมการดำเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสถิติสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

     ผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดำเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (M = 4.41, SD = 0.11) เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่าความรู้เกี่ยวกับโรคและการดำเนินงานควบคุมโรค การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการดำเนินงานควบคุมโรค  การรับรู้นโยบายในการดำเนินงานควบคุมโรค และการได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินงานควบคุมโรคมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมดำเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .817, p <.01; r = .579, p < .01; r = .540, p < .01; r = .602, p < .01ตามลำดับ) 

     จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่าพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนและบุคลากรด้านสุขภาพสามารถนำผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากิจกรรม/ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีพฤติกรรมการดำเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเน้นเรื่องความรู้เกี่ยวกับโรคและการดำเนินงานควบคุมโรค การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการดำเนินงานควบคุมโรค การได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินงานควบคุมโรค และการรับรู้นโยบายในการดำเนินงานควบคุมโรค

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aiamnui, S. (2021). Factors influencing surveillance and prevention practices of COVID -19 among village health volunteers in Kongkrailat district, Sukhothai province. Thai Journal of Public Health and Health Education, 1(2), 75-90.

Bashirian, S., Jenabi, E., Khazaei, S., Barati, M., Karimi-Shahanjarini, A., Zareian, S., Rezapur-Shahkolai, F., & Moeini, B. (2020). Factors associated with preventive behaviours Of covid-19 among hospital staff in Iran in 2020: An application of the protection motivation theory. J Hosp Infect, 105(3), 430-433. Retrieved from https://doi: 0.1016/j.jhin.2020.04.035

Chinnabutr, W., & Phakdisorawit, N. (2021).The role of village health volunteers (Vhvs) in preventing the coronavirus 2019 (Covid-19) outbreak according to government policy of Mueang district, Suphanburi province. Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology, 6(2), 304-318.

Department of Disease Control. (2020a). Prevention and control operations of the coronavirus disease 2019 of village health volunteer. Retrieved from https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ghealthcare.php

Department of Disease Control. (2020b). Operational guidelines: Organization of VHV and public sector for local quarantine and home quarantine. Retrieved from https://ddc.moph.go.th

Department of Disease Control. (2020c). The communicable disease Act, B.E. 2015. Retrieved from https://ddc.moph.go.th

Department of Disease Control. (2020d). Knowledge: Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Retrieved from https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_km/handout001_12032020.pdf

Department of Mental Health (2021). Survey on mental health of public health personnel. Retrieved from https://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=2417.

Emergency Operations Center, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. , (2022). Corona virus situation report 2019, issue 363. Retrieved from https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/situation/situation-no363-311263.pdf.

Eric, Y. T. (2018). Effect of knowledge and perceptions of risks on Ebola-preventive behaviours in Ghana. International Health, 10(3), 202-210. Retrieved from https://doi: 10.1093/inthealth/ihy009

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A-G., & Buchner, A. (2009). Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. Behavior Research Methods, 41(4), 1149-1160.

Fungwith, C. (2020). The factor affecting to success of working for public health village volunteer. EAU Heritage Journal Social Science and Humanities, 10(2), 123-135

Green, L., & Kreuter, M. (2005). Health program planning: An educational and ecological approach (4th Ed.). New York: McGraw-Hill.

Glomjai, T., Kaewjiboon, J., & Chachvara, T. (2020). Knowledge and behavior of people regarding self-care prevention from novel coronavirus 2019 (COVID-19). Journal of Nursing Public Health and Education, 21(2), 29-39.

Nawsuwan, K., Singweratham, N., Waichompu, N., & Chayakul, K. (2020). The successful implementation of novel coronavirus (COVID-19) in the community of village health volunteers (VHVs) in Thailand. Princess of Naradhiwas University Journal, 12(3), 195-212

Potavech, E., Chantharatsamat, R., Kosolkittiampron, S., & Yuphach, Y. (2008). Factors affecting the work performance on basic health of village health volunteers in Si Chiangmai district, Nongkhai province. Journal of Rajabhat Maha Sarakham University, 2(3), 265-273.

Saqlain, M., Munir, M. M., Rehman, S. U., Gulzar, A., Naz, S., Ahmed, Z., Tahir, A. H., & Mashhood, M. (2020). Knowledge, attitude, practice and perceived barriers among healthcare workers regarding COVID-19: A crosssectional survey from Pakistan. Journal of Hospital Infection, 105(3), 419-423. Retrieved from https://doi: 10.1016/j.jhin.2020.05.007

Siripiyanon, S. (2020). Factors affecting the prevention and control behavior of dengue

hemorrhagic fever of village health volunteers (VHV) at Wachirabarami district, Phichit province. Academic Journal of Mahasarakham Provincial Public Health Office, 4(8), 85-121.

Siriworawatchai, W. (2020). Factors influencing in-role performance of village health volunteer (VHV) on COVID-19 surveillance and prevention in Phuphiang district, Nan province. Maharat Nakhon Si Thammarat medical Journal, 4(2), 63-75.

Sootthasil, M., Sasang, N., & Chusak, T. (2017) Factors influencing participation in managing to control and prevention the spread of contagious disease the border area of the village public health volunteer in Phusang distric, Phayao province. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(1), 83-93.

Thanyasawad, T., Chanthabut, N., & Nilbarant, J. (2019). Factors affecting the performance according to the role village health volunteers under health management village in Warin Chamrap district, Ubon Ratchathani province. Journal of Ubon Ratchathani Research and Evaluation, 8(1), 1-10.

Weerakhachon, P., Kwanpichit, C., Nawsuwan, K., & Singweratham, N. (2020). Perception and preventive behaviors on the coronavirus disease - 2019 (COVID-19) among personnel in medical operations at southern border provinces medical center. Thai Journal of Public Health and Health Sciences, 3(3), 106-117.

Wongti, S. (2021). Factors affecting preventive behavior for coronavirus disease 2019 among village health volunteers, Sukhothai province. Retrieved from http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3227.

World Health Organization [WHO]. (2022). Global status report on coronavirus disease 2019

(covid-19) situation. 2022. Retrieved from https://www.who.int

Worldometer. (2022). United nations geoscheme status report on reported cases and deaths by country or territory 2022. Retrieved from https://www.worldometers.info

Yeunyow, T., & Boonserm, P. (2020). The relationship between knowledge and attitude toward on prevent behaviors of coronavirus infection 2019 among female village health volunteers (VHVs), Surin province. Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals, 35(3), 558-564.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-12-2022