พฤติกรรมการสูบบุหรี่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพปอด ในกลุ่มพนักงานที่สูบบุหรี่ในสถานประกอบการเอกชน จังหวัดระยอง

ผู้แต่ง

  • ดวงเดือน ฤทธิเดช พยาบาลอาชีวอนามัย โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง
  • สุนิสา ขวัญกล้า พยาบาลอาชีวอนามัย โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง
  • ทัศนีย์ แมลงทับทอง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง
  • ขนิษฐา พรหมเทวา นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ , นิโคติน, ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจ

บทคัดย่อ

     การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผิดปกติของสมรรถภาพปอดในกลุ่มพนักงานที่สูบบุหรี่ในสถานประกอบการ จังหวัดระยอง
กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานประจำบริษัทเอกชนในกระบวนการผลิตที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่เท่านั้น จำนวน 146 คน เครื่องมือที่ใช้แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 1) แบบสอบถามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 2) แบบประเมินความรุนแรงการติดนิโคติน 3) เครื่องทดสอบปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากลมหายใจออก และ 4) เครื่องวัดสมรรถภาพปอด รวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ถึงตุลาคม 2563 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา และสถิติอนุมาน ได้แก่สถิติวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค ด้วยวิธี Enter

     ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานชายร้อยละ 98.63 อายุเฉลี่ย คือ 35.81 ปี มีประวัติสูบบุหรี่มาแล้วเฉลี่ย 14 ปี ปริมาณเฉลี่ย 10.28 มวนต่อวัน ส่วนใหญ่สูบทุกวันคิดเป็นร้อยละ 77.40 พนักงานมีความรุนแรงในการติดนิโคตินในระดับสูงและต่ำ ร้อยละ 18.49 และ 73.29 ตามลำดับ มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจระดับรุนแรงและไม่รุนแรง ร้อยละ 63.69 และ 36.30 ตามลำดับ  และพบความผิดปกติของปอดแบบจำกัดการขยายตัวและแบบอุดกั้นคิดเป็น ร้อยละ 10.96 และ 2.05 ตามลำดับ สำหรับการวิเคราะห์ความมีอิทธิพลพบว่า ปัจจัยจำนวนมวนที่สูบมากกว่า 10 มวนต่อวัน และระดับความรุนแรงในการติดนิโคตินมีอิทธิพลต่อความผิดปกติของสมรรถภาพปอดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) 

     ข้อแนะนำสำหรับสถานประกอบการควรจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยรณรงค์เพื่อให้พนักงานหยุดสูบบุหรี่  ทั้งนี้ส่งผลให้ลดระดับความรุนแรงในการติดนิโคตินลงได้ด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญเพื่อให้พนักงานลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิผลและทำให้สมรรถภาพปอดมีการทำงานที่ดีขึ้นต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akkaranit, P. (2012). Factors associated with pulmonary function among workers exposing ammonia from fresh natural latex purchasing process at Rubber Holder Cooperative in Southern, Thailand. Environmental Health Journal, 14(4), 24-34.

Association of Occupational and Environmental Diseases of Thailand. (2014). Guidelines for examination and interpretation of pulmonary function by spirometry in occupational health. Bangkok: Samma Vocational Foundation.

Central Chest Institute of Thailand. (2020). Health news on smoking and heart disease risk. Retrieved from https://www.ccit.go.th/news/health_detail.php?post_id=1259

Choi, J. H., Shin, J. H., Lee, M. Y., & Chung, I. S. (2014). Pulmonary function decline in firefighters and non-firefighters in South Korea. Annals of Occupational and Environmental Medicine, 26(1), 1-7.

Chomchuen, P., Rawirakun, T., & Kalampakorn, S. (2019). Readiness to quit smoking among employees in Ratchaburi province. Journal of Nursing, 68(2), 27-34.

Chuaychu, B. (2012). Chronic obstructive pulmonary disease: Modern medicine. Bangkok: Prints.

Danaisawat, T., & Chenbamrung, T. (2018), Prevalence of decrease in pulmonary function among employees from three petrochemical plants: A case study in Rayong province. Thai Journal of Public Health, 48(2), 137. -146.

Fagerstrom, K. O., & Scheider, N. G. (1989). Measuring nicotine dependence: A review of the Fagerstrom tolerance questionnaire. Journal of Behavioral Medicine, 12(2), 159-182.

Jarungjit-aree, S., Riammawat, W., & Wichitsaranoi, J. (2015). Factors influencing smoking behavior of women in urban communities. Journal of Public Health, 43(3), 281-295.

Health Systems Research Institute [HSRI]. (2020). Report of the 6th Thai public health survey using physical examination 2019-2020. Bangkok: Graphic and Design Publishing House.

Kwanpan, A. (2018). Factors related to pulmonary dysfunction in bus drivers. Journal of Industrial Technology: Suan Sunandha Rajabhat University, 6(2), 53-62.

Klaiklueng, P., Chaiklieng, S., & Limmongkon, Y. (2021). Factors related to pulmonary function results of pulp industry workers. Thai Journal of Toxicology, 36(2), 14-27.

Mohd, M. I., Mohd, M. R., & Anita, A. R. (2015). A systematic review on risk factors for reduced lung function due to occupational respirable dust exposures; 2005-2015. International Journal of Public Health and Clinical Sciences, 2(4), 44-62.

National Statistical Office Thailand. (2017). Results of the smoking behavior survey 2017. Retrieved from http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib14/News/2561/08-61/N31-08-61-1.pdf

National Statistical Office Thailand. (2021). Health behaviour of population survey 2021. Retrieved from https://www.nso.go.th/sites/2014/doclib13 /2564/report_2501_64.pdf.

Panpom, D. (2018). Effects of participatory learning on behavior changing for smoking cessation among high school students in Chiang Mai province. Retrieved from http://www.http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1864?locale=th

Phayong, C. P. (2019). Statistics in occupational health : Analytical techniques by computer program. Bangkok: Bansomdetchaopraya Rajabhat University Printing House.

Pongsattaya, W. (2016). Study of EEG changes and craving symptoms in Thai men. who smoke e-cigarettes with different nicotine levels. Master’s Thesis, Anti-Aging and Regenerative Science, School of Anti-Aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University, Chiang Rai).

Rakkamon, T., Na-songkhla, T., Chuchuag, V,. & Issara, O. (2015). Factors associated with pulmonary function among workers exposing ammonia from fresh natural latex purchasing process at Rubber Holder Cooperative in Southern, Thailand. Disease Control Journal, 41(4), 285-296. Retrieved from https://www.who.int/gho/ tobacco/use/en/

Rayong Provincial Labor Office. (2021). 2021 Labor situation report (month January – December 2021). Retrieved from https://rayong.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/47/2022/02

Rienluek, R. (2010). Screening and monitoring of tobacco consumers. Pathum Thani : Boromarajonani National Institute for Drug Addiction Treatment and Rehabilitation.

Ruamsuk, T., Klampakorn, S., & Rawiwarakul, T. (2018). Effects of a smoking cessation program by applying motivation theory to prevent disease in patients with high blood pressure. Journal of Nursing, 65(1), 1-10.

Sa-a-iam, W., Poomprawait, A., & Rongmuang. D. (2016). The effects of the modifying behavior program of working men in Chaiya district, Surat Thani province. Journal of Graduate Research, 7(1), 85-100.

Sangkaew, P., Kengkanpanich, M., Kengkanpanchi, T., Benjaklu, S., & Neelapaijit. N., (2015). Assessment of smoking behavior among workers at the government hospital in Bangkok, Thailand. Health Education Journal, 38(2), 4-16.

Seneesrisakul, P. (2013). Attitudes towards smoking among junior high school students. Wat Nongree community school, Chonburi. Master’s Thesis, Public Administration, College of Public Administration, Burapha University, Chonburi.

Sindhu, S., Klumdee, A., & Khongkamnerd, R. (2012). Effect of smoke on lung function among adults in communities. Thai Journal of Nursing CouncilVol, 26(3), 93-106.

Sirichanya, N., Ratchakom, J., Thamnithis, N., Wannares, T., Suphayong, R., Pannoi, S., & Suwankhiri, V. (2018). Smoking behavior and nicotine addiction among security guards. Thai Journal of Nursing, 67(1), 19-26.

Songtalay, S., Jirapongsuwan, A., Siri, S., & Klampakorn. S. (2018). Pulmonary function and respiratory problems of firefighters. Journal of Public Health Nurses, 32(1), 45-58.

Suebsuk, P., Pongnumkul, A., Lertsudkanung, D., & Sereewiwattana, P. (2014). Predicting factors of lung function among motorcycle taxi drivers in the Bangkok metropolitan area. Thai Journal of Public Health, 44(1), 79-92.

Summacheeva Foundation. (2018). Guideline for standardization and Interpretation of pulmonary function test by Spirometyy in occupational health setting 2018 Version. Chonburi: Summacheeva Foundation.

Thoracic Society Thailand. (2013). A book accompanying the training of pulmonary function inspectors. Bangkok: Printing Limited Partnership

Tobacco Control Research and Knowledge Management Center [TRC]. (2018). Thailand tobacco consumption statistics report 2018. Retrieved from http://www.trc.or.th/th/2561.html

Tobacco Control Research and Knowledge Management Center [TRC]. (2019). National academic conference "Tobacco and Health". Keep up with research with SQI 11(2), 26-31.

Townsend, M. C. (2020). Spirometry in occupational health—2020. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 62(5), e208-e230.

Wateesathakit, K. (2016). A guide to the treatment of tobacco addiction for nurses. Nonthaburi: Monpriya Graphic.

World Health Organization. (2021). WHO report on the global tobacco epidemic, 2021.Retrieved from https://www.who.int/publications/i/item/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-12-2022