การพัฒนารูปแบบการพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลปัตตานี

ผู้แต่ง

  • กัญญา สุขะนันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลปัตตานี
  • ซาลีฮา สาและ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง
  • ชนัยกานต์ แก้วอุทัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คลินิกหัวใจล้มเหลว งานผู้ป่วยนอก

คำสำคัญ:

รูปแบบการพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพ, ผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว

บทคัดย่อ

     การวิจัยและพัฒนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลปัตตานี และประเมินผลลัพธ์ของการใช้รูปแบบการพยาบาลที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว จำนวน 25 คน พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 56 คน เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยได้แก่ รูปแบบการพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบสัมภาษณ์ผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว ผู้ดูแลหรือสมาชิกในครอบครัว และพยาบาลวิชาชีพ แบบประเมินความรู้ แบบบันทึกความสามารถในการเดินบนพื้นราบ แบบบันทึกการกลับเข้านอนซ้ำ และแบบสอบถามความคิดเห็นของพยาบาลต่อการใช้รูปแบบการพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสถิติ Paired t-test

     ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนารูปแบบการพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวโรงพยาบาลปัตตานี ประกอบด้วย การพยาบาลระยะเฉียบพลัน ก่อนจำหน่าย และต่อเนื่องหลังจำหน่าย ภายหลังการใช้รูปแบบการพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวที่พัฒนาขึ้น ผู้ป่วยมีความรู้ในการปฏิบัติตัวสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบที่พํฒนาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <.05) ระยะทางที่สามารถเดินบนพื้นราบในเวลา 6 นาที มากกว่าก่อนการใช้รูปแบบที่พํฒนาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <.05) และไม่พบการกลับเข้ารักษาด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวซ้ำภายใน 28 วันร้อยละ 100 จากผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลควรนำผลการวิจัยไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจในโรงพยาบาลอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีความรู้และดูแลตนเองได้ดีจะลดการกลับมารักษาซ้ำ และค่าใช้จ่าย

Downloads

Download data is not yet available.

References

American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation (AACVPR). (2020). Guidelines for cardiac rehabilitation programs (6th ed., pp. 15-29). Champaign, IL: Human Kinetics.

American Thoracic Society (ATS) Committee on Proficiency Standard for Clinical Pulmonary Function Laboratories. (2002). ATS Statement: Guidelines for the six-minute walk test. American Journal Respiratory and Critical Care Medicine, 166(1), 111-117.

Bakker, M. D., Uijl, I. D., Hoeve, N. T., Domburg, R. T., Geleijnse, M. L., Berge-Emons, R. J., Boersma, E., & Sunamura, M. (2020). Association between exercise capacity and health related quality of life during and after cardiac rehabilitation in ACS patients: A sub-study of the OPTICARE randomized controlled trial. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 101(4), 650-657.

Chaikitamnuaychok, S., & Unburee, J. (2016). Development of a transitional care program for heart failure patients at Kamphaengphet hospital. Thai Journal of Nursing Council, 30(4), 45-56. (In Thai)

Kanchanavanich, R. (2013). Handbook of cardiac patient care integrated chronic failure. Chiang Mai: Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital Faculty of Medicine Chiang Mai University. (In Thai)

Khitka, P., Sittisombut, S., & Chaiard, J. (2017). Interventions for promoting self-care behaviors among persons with heart failure: A systematic review. Nursing Journal, 44(4), 71-80. (In Thai)

Laothavorn, P., Hengrussamee, K., Kanjanavanit, R., Moleerergpoom, W., Laorakpongse, D., Pachirat, O., … Sritara, P. (2010). Thai acute decompensated heart failure registry:(Thai ADHERE). Global Heart, 5(3), 89–95. (In Thai)

Leung Yinko, S. S. L., Pelletier, R., Behlouli, H., Bacon, S. L., Karp, L., Thanassoulis, G., … Pilote, L. (2015). Potential factor associated with fruit and vegetable intake after premature acute coronary syndrome: A prospective cohort study. International

Journal of Food Sciences and Nutrition, 66(8), 943-949.

Maharak, C. (2019). Mortality and readmission rate of heart failure patients in Phang Nga hospital. Region 11 Medical Journal, 33(2), 331-326. (In Thai)

Orem, D. E., Taylor, S. G., & Renpenning, K. M. (2001). Nursing: Concepts of practice (6th ed.). St. Louis: Mosby.

Pattani Hospital, Information Center. (2020). Registration statistics and heart failure indicators Pattani hospital. Retrieved from HOS-xP reporting system.

Piepoli, M. F., Conraads, V., Corra, U., Dickstein, K., Darre, P. F., Jaarsma, T.,… Ponikowski, P. P. (2011). Exercise training in heart failure: From theory to practice: A consensus document of the Heart Failure Association and the Europea Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. European Journal of Heart Failure, 13(4), 347-357.

Pimtara, P., & Rongmuang, D. (2020). Transitional care for patients with congestive heart failure to reduce readmission rate. Journal of Health Science Research, 14(1), 128-138. (In Thai)

Strategy and Planning Division, Ministry of Public Health. (2013). Health statistics A.D. 2013. Bangkok: House of the War Veterans Organization. (In Thai)

Strategy and Planning Division, Ministry of Public Health. (2015). Healths Statistics A.D. 2015. Bangkok: House of the War Veterans Organization. (In Thai)

Sumhiran, R., Mankong, S., & Khuwawatanasamrit, K. (2009). A literature review related to the management for reducing readmission in patients with heart failure. Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing, 20(1), 17-32. (In Thai)

Teeoutid, W., Kunsongkeit, W., & Dungpaeng, S. (2019). Factor influencing self-management behaviors of sodium restriction among congestive heart failure patients. Journal of Boromrajonani College of Nursing, Bangkok, 35(1), 120-129. (In Thai).

The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage, Cardiac Rehabilitation Society. (2010). Cardiac rehabilitation guideline. Retrieved from http://www.thaiheart.org/caresthai/rehabguide.htm

Vatanasin, S., & Chupan, S. (2017). Exercise for cardiac rehabilitation. Journal of Health Education, 40(1), 1-10. (in Thai).

Watradul, D. (2015). Cardiac rehabilitation: Transitional care from hospital to home. Thai Journal of Cardio- Thoracic Nurses, 26(1), 89-103. (In Thai)

Wiratsetthasin, K. (2018). Research and development. Journal of Research and Curriculum Development, 8(1), 30-41. (In Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-06-2022