การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลตนเอง และแรงสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง

  • เพชรีย์ กุณาละสิริ อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการดูแลตนเอง, แรงสนับสนุนทางสังคม , คุณภาพชีวิต , ผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิต พฤติกรรมการดูแลตนเอง และแรงสนับสนุนทางสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้สูงอายุ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 130 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเอง  แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม  และแบบสอบถามคุณภาพชีวิต วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

     ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตอยู่ระดับดี (M= 100.31, SD =0.69) มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเอง และแรงสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับมาก (M= 4.08, SD=0.97; M= 4.12, SD=0.86 ตามลำดับ) เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า คุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง และแรงสนับสนุนทางสังคมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=.648, p < .01; r=.246, p < .01 ตามลำดับ) จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลและบุคลากรสุขภาพสามารถนำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยเน้นการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคม

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.) Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Duongthipsirikul, S. (2010). Factors related to self-health care behavior of elderly at Tambon Charoenmuang Amphoe Phan Chanwat Chaing Rai. Doctoral Dissertation, Sociology and Anthropology, Kasetsart University. (in Thai)

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods, 39, 175-191.

Hinkle, D. E. (1998). Applied statistics for the behavioral sciences. Boston: Houghton Mifflin.

House, J. S. (1981). Social work stress and social support. New Jersey: Prentice Hall.

Jintana, P., Suktan, S., & Takaew, C. (2018). Correlation and predictive power between social support and quality of life among older adult. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 5(2), 119-131. (in Thai)

Jisabai, J., Hunnirun, P., & Tornee, S. (2011). Self-care behavior and quality of life of the elderly people in the elderly people club, Bangkok Noi district, Bangkok. Journal of Faculty of Physical Education, 14(1), 214-225. (in Thai)

Kandee, P., Sukwong, P., & Weiangkham, D. (2016). Perceived social support of community-dwelling rural elderly in Northern Thailand. Journal Mental Health Thai, 24(1), 40-51.

Kerdarunsuksri, A., & Sangtongpanichkul, P. (2020). A study of self care behavior in older adults at the elderly club of Ratchaphiphat hospital, on the foundations of personal and social support factor. Vajira Medical Journal: Journal of Medicine, 64(2), 86-96.

Konkaew, W. (2014). The health behavior of elderly of Klongtumru sub-district, Amphoe Mueang Chon Buri. Master’s Thesis, Public administration, Burapha University.

Kunalasiri, P. (2016). Quality of health care of the elderly in Tambon Nawaunge Muange district Phetchburi province. Phetchaburi: Phetchaburi Rajabhat University.

Langford, C. P. H., Bowsher, J., & Maloney, J. P. (1997). Social support: A concept analysis. Journal of Advanced Nursing, 25(1), 95-100.

Mahatanirunkul, S., Tuntinirunkul, W., Pumpisanchai, W., Wongsuwan, K., & Ponmanajirungkul, R. (1997). The comparison of the World Health Organization quality of life questionnaire, 100 indicators and 26 Indicators. Chiang Mai: Suan Prung Hospital.

Malathum, P., Kongiem, J., & Intarasombat, P. (2009). Relationships of family support and friend support to life satisfaction of older adults in rural areas. Ramathibodi Nursing Journal, 15(3), 431-488.

Nakasaenee, S. (2021). Self-healthcare behavior of the elderly in Bangkok. Rajabhat Rambhai Barni Research Journal, 12(1), 39-48.

Nitananchai, S., & Santithirasak, M. (2010). Social and environmental support affecting the self care of the elderly in Samut Prakarn province. Journal of Nursing Division, 37(2), 64-75.

Noknoi, J., & Boripan, W. (2017). Quality of life of the elderly in Songkhla province. Princess of Narathivas University Journal, 9(3), 94-105.

Orem, D. (2001). Nursing concepts of practice (6thed). St. Louis: Mosby: Missouri.

Promotion and Protection of Elderly Office. (2014). Government policy on the Elderly Retrieved from http://www.oppo.opp.go.th/pages/law/law_06. html.

Rattana, V. (2009). Health care behavior and social support and the quality of life for the elderly, the elderly club, Suratthani Central hospital. Master’s thesis, Development Psychology, Graduate School, Srinakharinwirot University.

Saeloo, J. Kaewkrachok, T., & Samdaengsarn, D. (2021). How social support and health literacy influence quality of life of elders in Muenge district of Nakorn Si Thammarat. The Southern College Network Journal and Public Health, 8(2), 39-52.

Soomboon, S., Somanusorn, S., & Sumgern, C. (2018). Factors related to healthy aging among elderly. Kuakarun Journal of Nursing, 25(1), 141-153.

Srisaard, B. (2017). Basic research (10thed.). Bangkok: Suweereyasan.

Suksri, S., & Settheetham, D. (2017). Health literacy and self-care related to quality of life of elderly in Amnatcharoen Municipality Amnatcharoen province. KKU research Journal, 17(4), 73-84.

Suthamchai, B., Ketpitchayawattana, J., & Kaewwichian, N. (2015). Pattern synthesis integrated elderly health care services. Journal of Public Health, 24(6), 1017-1029.

Tangsurat, P., & Ponghiran, W. (2013). Health care behaviors of the elderly in Bang Muang sub-district Municipality, Muang district, Samutprakarn province. Journal for Disseminating Knowledge Academic and Research, 20, 57-69.

Teerakiatkamjorn, A. (2011). Quality of life of the elderly in Suthep subdistrict Municipality, Muang district, Chiang Mai province. Master’s Thesis, Economics, Graduate School,Chiang Mai University.

Zurick, P., Choeisombat, P., Sinthusuwan, J., & Srenual P. (2020). Situation of the Thai elderly in Mueang Phetchaburi. Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University, 10(3), 16-24.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-06-2022