ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

ผู้แต่ง

  • ฝนทิพย์ สีสรรค์ นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ดร.วัลลภ ใจดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

ผู้สูงอายุ, ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, พฤติกรรมการออกกำลังกาย

บทคัดย่อ

     วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 186 คน ถูกสุ่มจากบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ข้อมูลถูกวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

     ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในภาพรวมในระดับดี (ร้อยละ 68.3) มีคะแนนเฉลี่ย 186.95 (26.50) มีพฤติกรรมการออกกำลังกายในระดับดี (ร้อยละ 66.1) มีคะแนนเฉลี่ย 37.65 (6.73) เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ พบว่า ด้านการเข้าถึงข้อมูล (Badj = 0.331; 95%CI : 0.149 , 0.512) และด้านการบอกต่อ (Badj = 0.300; 95%CI : 0.116 , 0.484) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (R2 = 0.215, p = <0.001) และควรนำความรอบรู้ด้านสุขภาพไปจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ

References

Attanto, C. (2021). An elderly school: The pattern of an elderly using the buddhist way of the elderly school in Muang district, Lamphun province. Journal of MCU Haripunchai Review, 5(2), 14-22. [In Thai]

Aungwattana, S., & Suankaew, S. (2020). The study of health literacy among Thai older adults In Yang Noeng sub-district, Saraphi district, Chiang Mai province. Journal of Health And Nursing Research, 37(2), 63-73. [In Thai]

Best, J. W. (1997). Research in education (3rd ed.). New Jersey: Prentice hall.

Boonsatean, W., & Reantippayasakul, O. (2020). Health literacy: Situation and impacts on Health status of the older aduls. APHEIT Journal of Nursing and Health, 2(1), 1–19. [In Thai]

Bootwicha, C. (2018). Factors associated with exercise behaviors of elderly in the health and environment promotion club, Sai Mai district, Bangkok metropolitan. Master’s Thesis, Public Health, Krirk University, [In Thai]

Daniel, W. W. (2010). Biostatistics: Basic concepts and methodology for the health sciences. New York: John Wiley & Sons.

Department of Older Persons. (2019). Measures to implement national agenda on aged society. Bangkok: Amarin printing and publishing public. [In Thai]

Department of Health. (2018). The concept of health literacy organizations. [n.p.] [In Thai]

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute [TGRI]. (2018). Situation of the Thai elderly 2017. Nakorn Pathom: Institute for Population and Social Research, Mahidol University. [In Thai]

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute [TGRI]. (2021). Situation of The Thai elderly 2020. Bangkok: Amarin printing and publishing public. [In Thai]

Hongpanich, P. (2021). Relationship between personal factors and positive psychology on health literacy among the elderly people of the Mon Tribe in Thailand. Journal of Health and Health Management, 7(2), 115-128. [In Thai]

Junnual, N., & Somchat, S. (2020). Health literacy and health behaviors 3Aor 2Sor among Elderly In Pho Yai sub-district, Warin Chamrap district, Ubon Ratchathani province. Journal of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University, 3(2), 121-127. [In Thai]

Nutbeam, D. (2000). Health literacy as a public health goal: A challenge for contemporary health education and communication strategies into health 21st century. Health Promotion International, 15(3) 259-267.

Nutbeam, D. (2009). Defining and measuring health literacy: What can we learn from literacy studies. International Journal of Public Health, 54(5), 303-305.

Pengchan, W. (2017). Health knowledge in the capacity development workshop document department of Health personnel on health literacy towards Thailand. Nonthaburi: Department of Health. [In Thai]

Promsukon, P., Mansagan, S., Hongsuwan, C., & Charoensupmanee, T. (2021). Exercise behavior of the elderly in Chaiyaphum Municipality. Journal of Research and Development Institute, Chaiyaphum Rajabhat University, 3(1), 70–84. [In Thai]

Puttha, N., & Chalardlon, P. (2020). The development of health literacy activities of self–care for elderly in the new normal Ban Lueak subdistrict, Photharam district, Ratchaburi province, Journal of MCU Nakhondhat, 9(3), 46–64. [In Thai]

Srithanee, K. (2017). Relationship between health literacy and quality of the elderly’s life at the central part of the North-East Thailand. Journal of Health Systems Research, 11(1), 26-36. [In Thai]

Sukwatjanee, A. (2012). Exercise for elders. Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences), 4(8), 216–223. [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

21-03-2023