ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (2023): ( มกราคม - มีนาคม ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

					ดู ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (2023): ( มกราคม - มีนาคม ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เผยแพร่แล้ว: 14-03-2023

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย