ประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในนักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่ง

  • ตะวันรัตน์ สกุลรุ่งจรัส สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
  • ชยนุช ไชยรัตนะ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
  • ชญาภรณ์ ตีวารี สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

คำสำคัญ:

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ , โปรแกรมการสอน , นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนหลัง เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในนักศึกษาพยาบาล สถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 เรียนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จำนวน 53 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คัดเข้า ได้รับการสอนด้วยโปรแกรมการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย การศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อ กรณีศึกษาเป็นฐานและวางแผนการพยาบาล การอภิปรายกลุ่ม การใช้ข้อคำถามกระตุ้นความคิด การฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และการสะท้อนคิด เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ฉบับภาษาไทย (CCTST-TT) ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย และสถิติ Paired sample t-test

     ผลการวิจัยพบว่าหลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอน กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 3.713, p < .05) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านการอ้างอิงปัญหา
ด้านการประเมินผล ด้านการให้เหตุผลแบบอุปนัย และด้านการให้เหตุผลแบบนิรนัยสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่าโปรแกรมการสอนในการศึกษาครั้งนี้มีประสิทธิผลในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้กับนักศึกษาพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arpaichiraratana, C., & Attharos, T. (2021). Effect of small group discussion on critical thinking, self-directed learning, satisfaction on the learning of nursing students of The Thai Red Cross College of nursing. Thai Red Cross Nursing Journal, 5(1), 19-31. [In Thai]

Azizi-Fini, I., Hajibagheri, A., & Adib-Hajbaghery, M. (2015). Critical thinking skills in nursing students: A comparison between freshmen and senior students. Nurse Midwifery Study, 4(1), 2-5.

Boso, C., Merwe, A. S., & Gross, J. (2020). Critical thinking skills of nursing students: Observations of classroom instructional activities. Nursing Open, 7, 581-588.

Chidmongkol, R., Tongphet, P., & Khonyang, W. (2016). Teaching for enhancing critical thinking of nursing students in clinical practice. Journal of Nursing and Public Health, 3(3), 233-245. [In Thai]

Dumrongkittikul, B., & Keeratitanon, P. (2022). Recommendation for developing transformative learning management for nursing students of Boromarajonani college of nursing, Saraburi. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin, 12(2), 130-147. [In Thai]

Facione, P. A (1990). Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction – The delphi report. Millbrae, CA: California: Academic Press.

Insight assessment. (2023). California critical thinking skills test: 2023 user manual and resource guide. California: The California Academic Press.

Kamkhieo, W., Nantakaew, K., Kulnitichai, W., & Tachawong, K. (2018). Effects of concept mapping on critical thinking ability among nursing students of the University of Phayao. Journal of Nursing and Education, 11(3), 24-35. [In Thai]

Khorphon, S., Pankeaw, J., Sarobol, T., Choopun, K., Chomchan, S., & Boonlue, N. (2019). Promoting of critical thinking skills in nursing students through reflective thinking. Thai Journal of Nursing, 46(1), 83-96. [In Thai]

Kosawanon, S., Rungamornrat, S., & Panbangpra, S. (2015). Effect of case study teaching method on critical thinking in nursing students. Nursing Science Journal of Thailand, 33(3), 99-108. [In Thai]

Kusoom, W., & Tongvichean, S. (2017). Developing critical thinking skill for nursing students. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 25(3), 1-8. [In Thai].

Mahmond, A. K. (2011). Critical thinking skills of nursing students in lectured-based teaching and case-based learning. International Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 5(2), 1-18.

McAllister, M. (2011). STAR: A transformative learning framework for nurse educators. Journal of Transformative Education, 9(1), 42-58.

McAllister, M., Oprescu. F., Downer, T., Lyons, M., Pelly, F., & Barr, N. (2013). Evaluating star-a transformative learning framework: interdisciplinary action research in health training. Educational Action Research, 21(1), 90-106

Mezirow, J. (2000). Learning as transformation: Critical perspective on a therapy in progress. San Francisco: jossey-Bass.

Poohongthong, C. (2018). Transformative learning: Challenges for instructors in higher education. Journal of Behavioral Science, 24(1), 163-182. [In Thai]

Rojanaprasert, P., & Boonpiamsak, T. (2013). The effect of computer-assisted instruction lessons with reflective thinking teaching in nursing care of the child with cardiac catheterization on knowledge and critical thinking among the nursing students, Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing, 24(2): 17-28. [In Thai]

Roshangar, F., Azar, E. F., Sarbakhsh, P., & Azarmi, R. (2020). The effect of case-based learning with or without conceptual mapping method on critical thinking and academic self-efficacy of nursing students. Journal of Biochemical Technology, 11(1), 37-44.

Wong, S. H. V., & Kowitlawakul, Y. (2020). Exploring perceptions and barriers in developing critical thinking and clinical reasoning of nursing students: A qualitative study. Nurse Education Today, 2020(95), 1-6. doi: 10.1016/j.nedt.2020.104600.

Yaemsuda, T. (1999). The development of social cognitive learning instructional system in nursing education by using portfolio. Doctoral Dissertation, Higher Education, Chulalongkorn University.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

14-03-2023