ประสบการณ์ความกล้าหาญทางจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ

ผู้แต่ง

  • อาภา หวังสุขไพศาล นักวิจัยอิสระ
  • ภรณี พวงแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • บุญญาภา โพธิ์เกษม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

พยาบาลวิชาชีพ, ความกล้าหาญทางจริยธรรม, ประสบการณ์วิทยา

บทคัดย่อ

     การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายประสบการณ์และค้นหาแก่นสาระของประสบการณ์ความกล้าหาญทางจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวปรากฏการณ์วิทยาเชิงพรรณนาของ Giorgi ซึ่งยึดแนวการศึกษาปรากฏการณ์วิทยาของฮุสเซิร์ล ผู้ให้ข้อมูลคือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลที่เป็นสถานที่ศึกษาของนักศึกษาพยาบาลแห่งหนึ่ง ได้มาจากการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ผู้ให้ข้อมูลมีจำนวนทั้งสิ้น 18 คน ซึ่งเกือบทั้งหมดมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 5 ปี เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Empirical Phenomenological Analysis ของ Giorgi

     ผลการวิจัยพบว่าประเด็นหลักของ ประสบการณ์ความกล้าหาญทางจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ ประกอบด้วยยึดมั่นในหลักการทางจริยธรรม เผชิญหน้าต่อผลลัพธ์ของการกระทำ ดำรงเป้าหมายแห่งจริยธรรม และพฤติกรรมการแสดงออกแบบผู้นำ การศึกษาครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความกล้าหาญทางจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพโดยการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านหลักการทางจริยธรรม และความไวทางจริยธรรม เพื่อจัดการกับประเด็นความเสี่ยงทางจริยธรรมในสถานการณ์ทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arpanantikul, M., Prapaipanich, W., Senadisai S., & Orathai, P. (2014). Nursing administrators’ perception of Thai registered nurses’ professional ethics. Thai Journal of Nursing Council, 29(2), 5-20. [in Thai].

Benner, P. (1984). From novice to expert, excellence and power in clinical nursing practice. Menlo Park, CA: Addison-Wesley Publishing.

Edmonson, C. (2015). Strengthening moral courage among nurse leaders. Online Journal of Issues in Nursing, 20(2), 9.

Escolar-Chua, R. L. (2018). Moral sensitivity, moral distress, and moral courage among baccalaureate Fillipino nursing students. Nursing Ethics, 25(4), 458-469.

Fry, S. T., & Johnstone, M. J. (2008). Ethics in nursing practice: A guide to ethical decision making (3rd ed.). Massachusetts: Wiley-Blackwell Publishing.

Gastmans, O. (2015). Moral distress experienced by nurses: A quantitative literature review. Nurs Ethics, 22(1), 15-31.

Giorgi, B. M. (2010). Application of descriptive phenomenological research method to the field of clinical research. Les Collectifs du Cirp, 1, 119-129.

Gibson, E. (2019). Longitudinal learning plan for developing moral courage. Teaching and Learning in Nursing, 14(2), 122-124.

Hawkins, S. F., & Morse J. (2017). The praxis of courage as a foundation for care. Journal of Nursing Scholarship, 46(4): 263-70. doi: 10.1111/jnu.12077.

Hunt, F. (2020). Nursing ethics and moral courage in nursing practice. Journal of Nursing Research and Practice, 4(3), 1-2.

Khatiban, M., Falahan, S. N., & Soltanian, A. R. (2021). Professional moral courage and moral reasoning among nurses in clinical environments: A multivariate model. Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 14, 20.

Khodaveisi, M., Oshvandi, K., Bashirian, S., Khazaei, S., Gillespie, M., Masoumi, S. Z., & Mohammadi, F. (2021). Moral courage, moral sensitivity and safe nursing care in nurses caring of patients with COVID-19. Nursing Open, 8, 3538-3546.

Lachman, V. D., (2010). Strategies necessary for moral courage. Retrieved from https://ojin.nursingworld.org/table-of-contents/volume-15-2010/number-3-september-2010/strategies-and-moral-courage/

Lachman, V. D., Murray, J. S., Iseminger, K., & Ganske, K. M. (2012). Doing the right thing: Pathways to moral courage. Retrieved from https//americannursetoday.com/doing-the-right-thing-pathways-to-moral-courage/

Leuter, C., Petrucci, C., Mattei, A., Tabassi, G., & Lancia, L. (2013). Ethical difficulties in nursing, educational need attitudes about using ethics resources. Nursing Ethics, 20(3), 348-358.

Numminen, O., Repo, H., & Leino-Kilpi, H. (2017). Moral courage in nursing: A concept analysis. Nursing Ethics, 24(8): 878-891.

Numminen, O., Katajisto, J., & Leino-Kilpi, H. (2019). Development and validation of nurses’ moral courage scale. Nursing Ethics, 26(7-8), 2438-2455.

Phra Pariyattithada (Somnouk Thitamedho/Homruen). (2016). The moral courage in Theravada Buddhism Retrieved from http://oldweb.mcu.ac.th/En/thesiscontent_desc.php?ct=1&t_id=2285 [in Thai]

Restika, I., Haskas, Y., & Suarnianti. (2021). Moral courage among clinical nurses: A comparison of government hospital and private hospital. International Journal of Nursing and Health Services, 4(4), 385-391.

Rongsawat, O., Trapsinsaree, D., & Leecharoen, P. (2020). Moral courage in nursing. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 7(3), 23-37. [in Thai]

Sadooghiasl, A., Parvizy, S., & Ebadi. (2018). A. concept analysis of moral courage in nursing: A hybrid model. Nursing Ethics, 25, 6-19.

Thompson, C., & Dowding, D. (2009). Essential decision making and clinical judgement for nurses. London: Churchill Livingstone.

Thorup, C., Rundqvist, E., Roberts, C., & Delmar, C. (2011). Care as a matter of courage: Vulnerability, suffering and ethical formation in nursing care. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 26. 427-35. doi: 10.1111/j.1471-6712.2011.00944.x.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

14-03-2023