ปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมติดเกมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ผู้แต่ง

  • ยุภา หม่วยนอก นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ดวงใจ วัฒนสินธุ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ภรภัทร เฮงอุดมทรพย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

พฤติกรรมติดเกมออนไลน์, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

บทคัดย่อ

     การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาชนิดหาความสัมพันธ์เชิงทำนาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมติดเกมออนไลน์ และปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมติดเกมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 115 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความภาคภูมิใจในตนเอง แบบสอบถามความแข็งแกร่งในชีวิต แบบสอบถามความผูกพันในครอบครัว แบบสอบถามความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อน แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู และแบบประเมินพฤติกรรมการติดเกม ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคเท่ากับ .87, .80, .82, .82, .80 และ .88 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

     ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 54.78 มีพฤติกรรมเล่นเกมปกติ ร้อยละ 27.82 มีพฤติกรรมคลั่งไคล้เกม และร้อยละ 17.40 มีพฤติกรรมน่าจะติดเกม เมื่อการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า ความภาคภูมิใจในตนเอง (β = -.560, p < .001) และความผูกพันในครอบครัว (β = -.437, p < .001) สามารถร่วมทำนายความแปรปรวนของพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้ร้อยละ 78.20 (R2 = .782, p < .001) จากผลการวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะว่า พฤติกรรมติดเกมออนไลน์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นประเด็นปัญหาทางด้านสุขภาพจิตสำคัญที่ทีมสุขภาพควรตระหนักและจัดให้มีโปรแกรมหรือกิจกรรมเพื่อป้องกันหรือลดพฤติกรรมติดเกมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเน้นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง และส่งเสริมการสร้างความผูกพันในครอบครัว

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bandura, A. (1989). Social foundations of though and action: A social cognitive theory. NJ Prentice-Hall: Englewood Cliffs.

Buhrmester, D. (1990). Intimacy of friendship, interpersonal competence, and adjustment during preadolescence and adolescence. Child Development, 61(4), 1101-1111.

Canale, N., Marino, C., Griffiths, M. D., Scacchi, L., Monaci, M. G., & Vieno, A. (2019). The association between problematic online gaming and perceived stress: The moderating effect of psychological resilience. Journal of Behavioral Addictions, 8(1), 174-180.

Child and Adolescent Mental Health Rajanagarindra Institute. (2013). Guidelines for caring and helping parents and teenagers with game addiction problems for public health personnel. Bangkok: Dinadoo Media Plus. [In Thai]

Child and Adolescent Mental Health Rajanagarindra Institute together with The Department of Psychiatry, Faculty of Medicine. (2014). Manual of game addiction screening test (GAST) child and adolescent version. Nonthaburi: Ministry of Public Health. [In Thai]

Chachvarat, P., & Pechkwang, D. (2013). Factors related to game addiction among teenagers. Kasalongkham Research Journal, 7(1), 39-48. [In Thai]

Chupradit, S., Kienngam, N., & Sangyantanatam, T., (2018). Relationships between game playing behavior and self-esteem of lower secondary school students. Suthiparithat Journal, 32(103), 55-67. [In Thai]

Grainara, T., Chodpathumwan, D., & Pantim, N. (2016). The effect of online game engagement on prosocial behaviour and aggression. Master’s Thesis, Science, Chulalongkorn University. [In Thai]

Grotberg, E. (1995). A guide to promoting resilience in children: Strengthening the human spirit. Netherlands: Bernard van Leer Foundation.

Hanpattanachaikul, K., But-udom, A., Udmuangpia, T., Raksee, S., Tho-in, P., & Muenthaisong, S. (2021). Game addiction behavior and impacts of game addiction in secondary and high school students in Khon Kaen municipality. Regional Health Promotion Center 9. Journal, 15(38), 561-573. [In Thai]

Inson, A., Nintachan, P., Sang-on, S., & Ekathikhomkit, N. (2021). Relationships between resilience and intimacy of friendship with bullying in disadvantaged adolescents. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 35(2), 49-72. [In Thai]

Jirawattanaseat, W. (2016). The digital generation kinds within social media society and social learning. Journal of Education Futurology, 1(1), 1-10. [In Thai]

Kolkijkovin, W., Wisitpongaree, Ch., Techakasem, P., Pornnoppadol, Ch., & Supawattanabodee, B. (2015). Computer game addiction: Risk and protective factors in students in Dusit district, Bangkok. Vajira Medical Journal, 59(3), 1-14. [In Thai]

Kunsiripunyo, J. (2015). Behavior of teenagers so addicted to online games that they committed crimes of burglary: The case study of Sattahip district, Chon Buri province. Nakhon Phanom University Journal, 5(3), 16-23. [In Thai]

Kwok, K. M., Jaeseung, J., Hye-Kyung, L., & Kounseok, L. (2018). Mediating effect of internet addiction on the association between resilience and depression among Korean university student: A structural equation modeling approach. Original Article, 15(10), 962-969.

Lianyang, T., Pimthong, S., & Peungposop, N. (2018). Causal factors of the proper online gaming behaviors of lower secondary school students. Panyapiwat Journal, 10(Special Issue), 194- 207. [In Thai]

Milani, L., Torre, G. L., Fiore, M., Grumi, S., Gentile, D. A., Ferrante, M., Miccoli, S., & Blasio, D. (2018). Internet gaming addiction in adolescence: Risk factors and maladjustment correlates. International Journal Of Mental Health & Addiction, 16, 888-904.

Nak-on, A., & Kumruangrit, S. (2020). Factors related to game addiction among Prathom Suksa 4-6 schoolchildren. Journal of Soc Sci & Hum, 46(2), 111-141. [In Thai]

Nateethan, M. (2002). Factors influencing depression of adolescents in Mueang district Chiang Mai province. Master’s Thesis, Mental Health and Psychiatric Nursing, Chiang Mai University. [In Thai]

Nintachan, P., Sang-on, S., & Thaweekoon, T. (2012). A resilience-enhancing program. Bangkok: Judthong. [In Thai]

Nopparat, P. (1999). Factors related to sexual risk behaviors among high school and vocational students. Master’s Thesis, Medical and Surgical Nursing, Chiang Mai University. [In Thai]

Pengpan, K. (2017). Preventing health problems of childhood addicted to online games. Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences, 1(1), 16-32. [In Thai]

Pinto, N. (2022). Gaming behavior of Bangkok teens. Journal of Journalism, 15(1), 157-197. [In Thai]

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2017). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Resenicket, M. D., Bearman, P. S., Blum, R. W., Bauman, K. E., Harris, K. M., Jones, J., Tabor, J., Beuhring, T., Sieving, R. E., Shew, M., Ireland, M., Bearinger, L. H., & Urdy, J. R. (1997). Protecting adolescents from harm: Findings from the national longitudinal

study on adolescent health. The Journal of the American Medication Association, 278(10), 823-832.

Roderick, J. A. L., & Donald, B. R. (2002). Statistical analysis with missing data (2nd ed.). New Jersey: John Wiley & Sons.

Rosenberg, M. (1966). Society and the adolescent self-image. Princeton: Princeton University Press

Silpakit, P., & Silpakit, A. (2016). The psychometric property of Rosenberg self-esteem scale in Thai youth. Journal Ment Health Thai, 24(1), 15-28. [In Thai]

Siri-umpankun, A. (2018). Depression and social media behavior. Panyapiwat Journal, 10(Special Issue), 327-337. [In Thai]

Suntornvijitr, S., Hengudomsub, P., Vatanasin, D., & Dethchaiyot, P. (2018). Predicting factors of depression among secondary school students in extended educational opportunity schools. Nursing Journal of the Ministry of Public, 28(2), 53-66. [In Thai]

Supaket, P., Nanthamongkonchai, S., & Dumrongsak, M. (2012). Factors related to computer game addiction among elementary school students. Journal of Public Health, 42(1), 65-76. [In Thai]

Suteepraseit, T., Sakseesanong, T., Teadorlo, S., Komonmalai, W., Keidmuang, S., Jan, S., & Suwanjarein, S. (2018). Gaming behavior and game addiction among junior high school students in a school in Bang Bua Thong district, Nonthaburi province. Community Health Development Quarterly Khon Kaen University, 6(1), 1-17. [In Thai]

Techaniyom, K., Kittisaknawin, C., & Promchan, P. (2021). The game-online addiction problems of Thailand youth: Empirical data, comparison of the foreign policy and the policy recommendations. Management Sciences Valaya Alongkorn Review, 2(1), 1-17 [In Thai]

Thitipanichayangkoon, T. (2006). Some factors affecting emotional stability and the ability to cope with problems and overcome obstacles of grade 3 students in the Bangkok educational service area, district 3. Master’s Thesis, Research and Educational Statistics, Srinakharinwirot University. [In Thai]

Wongchanapai, P. (2002). Factors affecting mental health of junior high school students secondary school in Seri Thai united campus Bangkok. Master’s Thesis. Educational Psychology. Srinakharinwirot University. [In Thai]

You, S., Kim, E., & Lee, D. (2017). Virtually real: Exploring avatar identification in game addiction among massively multiplayer online role-playing games (MMORPG) players. Games and Culture, 12(1), 56-71.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-06-2023