ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 (2023): ( เมษายน - มิถุนายน ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

					ดู ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 (2023): ( เมษายน - มิถุนายน ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เผยแพร่แล้ว: 29-06-2023

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ