อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยหลังผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ผู้แต่ง

  • พจนา ศรีคำจักร์ พยาบาลวิชาชีพ หน่วยผ่าตัดและพักฟื้นสูตินรีเวช โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  • ฐิติพร เหมี้ยงหอม พยาบาลวิชาชีพ หน่วยผ่าตัดและพักฟื้นสูตินรีเวช โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คำสำคัญ:

ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, อุณหภูมิกายต่ำ

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุบัติการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยหลังผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช รูปแบบการวิจัยเป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบ   retrospective  study  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยทุกรายที่เข้ารับการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ที่ได้รับการดูแลหลังผ่าตัดที่หน่วยผ่าตัดและพักฟื้นสูตินรีเวช โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 343 ราย เก็บรวบรวมโดยใช้แบบบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติไคร์สแควร์

     ผลการวิจัย พบว่าอุบัติการณ์การเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยหลังผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชเท่ากับร้อยละ 25.95 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยหลังผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) ได้แก่ ดัชนีมวลกาย (p = 0.002) การชะล้างอวัยวะในช่องท้อง (p = 0.004) ปริมาณสารน้ำที่ได้รับทางหลอดเลือดดำ (p = 0.013) และปริมาณเลือดที่สูญเสียระหว่างผ่าตัด (p = 0.015) จากผลการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนะว่า พยาบาลควรให้ความสำคัญในการดูแลและเฝ้าระวังตามปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วย เพื่อลดการเกิดอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยหลังผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cho, C. K., Chang, M., Sung, T. Y., & Jee, Y. S. (2021). Incidence of postoperative hypothermia and its risk factors in adults undergoing orthopedic surgery under brachial plexus block: A retrospective cohort study. International Journal of Medical Sciences, 18(10), 2197–2203.

Cho, S. A., Lee, S. J., Yoon, S., & Sung, T. Y. (2022). Risk factors for postoperative hypothermia in patients undergoing robot-assisted gynecological surgery: A retrospective cohort study. International Journal of Medical Sciences, 19(7), 1147-1154.

Jiarpinitnun, J., Ittichaikulthol, W., & Komonhirun, R. (2014). Incidence of postoperative hypothermia in obstetric and gynecologic patients at ramathibodi hospital. Ramathibodi Medical Journal, 37(2), 53-62. [In Thai]

Jirasngiamkul, W. (2015). Incidence and risk factor of postoperative shivering of patients in post-anesthesia care unit (PACU) at Vachira Phuket hospital. Region 11 Medical Journal, 29(4), 579-586. [In Thai]

Limlomwongse, N. (2017). Complication of gynecologic laparoscopic surgery in Samutprakarn hospital. Region 11 Medical Journal, 31(4), 633–640. [In Thai]

Manusook, S., Suwannarurk, K., Bhamarapravatana, K., & Tanprasertkul, C. (2013). Efficacy and complications of gynecologic endoscopic surgery in Thammasat university hospital: A 10-year experience. Thammasart Medical Journal, 13(1), 29-35. [In Thai]

Permpech, R., Kaewjai, N., & Sophonsritsuk, A. (2016). The effect of intra-abdominal irrigation with warmed fluid on core body temperature in patients during gynecologic laparoscopic surgery. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 17(2), 97-106. [In Thai]

Punyasawat, S. (2015) The incidence and factors related to shivering of patients after surgery in Nong Khai hospital in 2015. Nakhon Phanom Hospital Journal, 3(1), 10-16. [In Thai]

Ratanatherawichian, Y., Asdornwised, U., Thongkam, N., & Kanlayanakoop, K. (2014). Incidence and predictive factor of postoperative hypothermia of patients in post-anesthesia care unit (PACU). Nursing Science Journal of Thailand, 31(4), 34–44. [In Thai]

Sakulkong, S.(2016) Factors related to postoperative hypothermia of urological surgery patients in post-anesthetic care Unit. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 3(2), 195-207. [In Thai]

Teerapong, S., Rungaramsin, P., Tanprasertkul, C., Bhamarapravatana, K., & Suwannarurk, K. (2012). Major complication of gynaecological laparoscopy in police general hospital: A 4-year experience. Journal of the Medical Association of Thailand, 95(11),1378-1383. [In Thai]

Torossian, A., Brauer, A., Hocker, J., Bein, B., Wulf, H., & Horn, E. P. (2015). Preventing inadvertent perioperative hypothermia. Deutsches Arzteblatt International, 112(10), 166.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-06-2023