ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติในการดูแลผิวหนังทารกเกิดก่อนกำหนด ต่อการแตกทำลายของผิวหนังทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อย ในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด

ผู้แต่ง

  • นงลักษณ์ อินตา พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง หน่วยวิจัยทางการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  • วีนัส ผลทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คำสำคัญ:

แนวปฏิบัติในการดูแลผิวหนังทารกเกิดก่อนกำหนด , ทารกเกิดก่อนกำหนด , น้ำหนักตัวน้อยมาก , หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของแนวปฏิบัติในการดูแลผิวหนังทารกเกิดก่อนกำหนดต่อการแตกทำลายของผิวหนังทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อย กลุ่มตัวอย่างเป็นทารกแรกเกิดอายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ และน้ำหนักตัวแรกเกิดน้อยกว่า 1,500 กรัมที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 80 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 40 ราย เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบประเมินความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของผิวหนังทารก และ แบบประเมินผิวหนังทารกแรกเกิด 2) เครื่องมือที่ใช้ดำเนินการวิจัย ได้แก่ แนวปฏิบัติในการดูแลผิวหนังทารกเกิดก่อนกำหนด เนื้อหาของแนวปฏิบัติครอบคลุม 14 ด้าน โดยกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ กลุ่มทดลองได้รับแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผิวหนังทารกเกิดก่อนกำหนด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติทดสอบไคสแคว์ และสถิติทดสอบแมนวิทนีย์ยู

     ผลการศึกษาพบว่า ในกลุ่มทดลองมีการแตกทำลายของผิวหนังน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยผิวหนัง ในกลุ่มทดลองเท่ากับ 3.09 ± .13 และในกลุ่มควบคุมเท่ากับ 3.41 ± .91 (p<.001) นอกจากนี้หลังใช้แนวปฏิบัติสัดส่วนจำนวนทารกเกิดก่อนกำหนดมีการแตกทำลายของผิวหนังลดลงจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 45 (p=.02)

การนำแนวปฏิบัติมาใช้ให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อผิวหนังของทารกเกิดก่อนกำหนด จึงควรนำมาใช้อย่างต่อเนื่องในหอผู้ป่วยที่ให้การดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดเหล่านี้ เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของการแตกทำลายของผิวหนังทารกเกิดก่อนกำหนด

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aredes, N. D., Santos, R. C., & Fonseca, L. M. (2017). Skin care of premature newborns: integrative review. Revista Eletrônica de Enfermagem [Internet], 19, a59. Retrieved from: https://doi.org/10.5216/ree.v19.43331.

Association of Women’s Health Obstetric and Neonatal Nurses (AWHONN). (2013). Neonatal Skin Care: Evidence-Based Clinical Practice Guideline (3 rd ed.). Washington USA: Johnson & Johnson.

August, D. L., Kandasamy, Y., Ray, R., Lindsay, D., & New, K. (2021). Fresh Perspectives on Hospital-Acquired Neonatal Skin Injury Period Prevalence From a Multicenter Study: Length of Stay, Acuity, and Incomplete Course of Antenatal Steroids. The Journal of perinatal & neonatal nursing, 35(3), 275–283.

Brogan, J., & Rapkin, G. (2017). Implementing Evidence-Based Neonatal Skin Care With Parent-Performed, Delayed Immersion Baths. Nursing for women's health, 21(6), 442–450.

Caglar, S., Yildiz, G. K., Bakoglu, I., & Salihoglu, O. (2020). The Effect of Sunflower Seed and Almond Oil on Preterm Infant Skin: A Randomized Controlled Trial. Advances in skin & wound care, 33(8), 1–6.

Esser M. (2016). Diaper Dermatitis: What Do We Do Next?. Advances in neonatal care: official journal of the National Association of Neonatal Nurses, 16 (Suppl 5S), S21–S25.

Grosvenor, J. & Dowling, M. (2018). Prevention of neonatal pressure injuries. Journal of Neonatal Nursing, 24(3), 122-125.

Jani, P., Mishra, U., Buchmayer, J., Maheshwari, R., D'Çruz, D., Walker, K., ….…, Satardien, M. (2023). Global variation in skin injures and skincare practices in extremely preterm infants. World journal of pediatrics: WJP, 19(2), 139–157.

Johnson D. E. (2016). Extremely preterm infant skin care: A transformation of practice aimed to prevent harm. Advances in Neonatal Care: Official Journal of the National Association of Neonatal Nurses,16 (Suppl 5S), S26–S32.

Karlsson, V., Blomqvist, Y. T., & Ågren, J. (2022). Nursing care of infants born extremely preterm. Seminars in Fetal & Neonatal Medicine, 27(3), 101369.

Kusari, A., Han, A. M., Virgen, C. A., Matiz, C., Rasmussen, M., Friedlander, S. F., & Eichenfield, D. Z. (2019). Evidence-based skin care in preterm infants. Pediatric Dermatology, 36(1), 16–23.

Lund, C. H., & Osborne, J. W. (2004). Validity and reliability of the neonatal skin condition score. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing, 33(3), 320-327.

Lund, C. H., & Kuller, J. M. (2019). Integumentary system. In C. Kenner, Altimier, L., & Boykova, M. V. (Ed.), Comprehensive Neonatal Nursing Care (6th ed.,pp. 275-333). Newyork: Springer Publishing

Meredith, E. L. (2016). Neonatal skin care evidence based practice project a manuscript for publication (Doctor of Nursing Practice). Irvine, CA: Brandman University.

Mishra, U., Jani, P., Maheshwari, R., Shah, D., D'Cruz, D., Priyadarshi, A., Galea, C., Lowe, K., Marceau, J., & Wright, A. (2021). Skincare practices in extremely premature infants: A survey of tertiary neonatal intensive care units from Australia and New Zealand. Journal of Paediatrics and Child Health, 57(10), 1627–1633.

Rodgers, E., Nist, M. D., Gardikes-Gingery, R., Shepherd, E., Ruth, B., & Keller, L. (2014). Skin rounds: A standardized approach to pressure injury detection and reporting in the neonatal intensive care unit. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing, 43(S1), S29-S30.

Saiaree, N., & Kirdpole, W. (2014). Development of clinical nursing practice guideline for preterm skin care in neonatal intensive care unit. Journal of Nursing Science and Health, 37(3), 9-17. [In Thai].

Thongchai, C. (2012). Clinical practice guidelines development. The Thai Journal of Nursing Council, 20(2), 63-76. [In Thai].

Visscher, M., & Narendran, V., (2014). Neonatal infant skin: Development, structure, and function. Newborn and Infant Nursing Reviews, 14(4), 135- 141.

Visscher, M., & Taylor, T. (2014). Pressure ulcers in the hospitalize neonate: Rates and risk factors. Scientific Reports, 4 (7429), 1-6.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-06-2023