ผลของการอบอุ่นร่างกายก่อนผ่าตัดโดยใช้ผ้าห่มเป่าลมร้อนต่ออุณหภูมิกายและภาวะหนาวสั่นหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดแบบไม่เร่งด่วน

ผู้แต่ง

  • พจนา ศรีคำจักร์ พยาบาลวิชาชีพ หน่วยผ่าตัดและพักฟื้นสูตินรีเวช โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คำสำคัญ:

ผ่าตัดคลอด , อบอุ่นร่างกายก่อนผ่าตัด, อุณหภูมิกาย, ภาวะหนาวสั่น, ผ้าห่มเป่าลมร้อน

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการอบอุ่นร่างกายก่อนผ่าตัดโดยใช้ผ้าห่มเป่าลมร้อนต่ออุณหภูมิกายและภาวะหนาวสั่นหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดแบบไม่เร่งด่วน ณ ห้องผ่าตัดสูตินรีเวช โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 88 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์แบบเฉพาะเจาะจง  แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 44 ราย โดยกลุ่มควบคุมได้รับการอบอุ่นร่างกายตามปกติ เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ.2563  ถึง เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563  และกลุ่มทดลองได้รับการอบอุ่นร่างกายด้วยผ้าห่มเป่าลมร้อน  ระหว่างเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบบันทึกข้อมูลการผ่าตัดและการระงับความรู้สึก และแบบบันทึกอุณหภูมิร่างกาย และอาการหนาวสั่น อุณหภูมิกายวัดทางเยื่อแก้วหู ประเมินอาการหนาวสั่นจากการสังเกตที่ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย สถิติไคสแควร์  การทดสอบค่าทีอิสระ และ สถิติ Mann Whitney U test

     ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิกายหลังผ่าตัดระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  การมีภาวะหนาวสั่นหลังผ่าตัด กลุ่มทดลองต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการศึกษาครั้งนี้  พยาบาลสามารถนำแนวทางการอบอุ่นร่างกายก่อนผ่าตัดโดยใช้ผ้าห่มเป่าลมร้อนไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดคลอดแบบไม่เร่งด่วนเพื่อป้องกันการเกิดภาวะหนาวสั่นหลังผ่าตัด

Downloads

Download data is not yet available.

References

Becerra, Á., Valencia, L., Saavedra, P., Rodríguez-Pérez, A., & Villar, J. (2021). Effect of prewarming on body temperature in short-term bladder or prostatic transurethral resection under general anesthesia: A randomized, double-blind, controlled trial. Scientific Reports, 11(1), 20762.

Chitthanom, P., & Ua-kit, N. (2018). Effect of giving planned information combined with actively warmed fluid and forced air warming program for shivering women receiving gynecological surgery under spinal anesthesia. Chulalongkorn Medical Journal, 62(5), 785-797. [In Thai]

Jirasngiamkul,W. (2015). Incidence and risk factor of postoperative shivering of patients in post-anesthesia care Unit (PACU) at Vachira Phuket Hospital. Region 11 Medical Journal, 29(4), 579-586. [In Thai]

John, M., Crook, D., Dasari, K., Eljelani, F., El-Haboby, A., & Harper, C. M. (2016). Comparison of resistive heating and forced-air warming to prevent inadvertent perioperative hypothermia. British Journal of Anaesthesia, 116(2), 249-254.

Kumar, K., Lin, C., Symons, T., & Railton, C. (2022). Narrative review on perioperative shivering during caesarean section under neuraxial anaesthesia. Romanian Journal of Anaesthesia and Intensive Care, 29(1), 41-46.

Lee, S. Y., Kim, S. J., & Jung, J. Y. (2020). Effects of 10-min prewarming on core body temperature during gynecologic laparoscopic surgery under general anesthesia: A randomized controlled trial. Anesthesia and pain medicine, 15(3), 349-355.

Muensakul, S., Kunsongkeit, W., & Deenan, A. (2013). Effect of warming program on core temperature and shivering among women receiving cesarean section under spinal anesthesia. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 21(4), 62-73. [In Thai]

Punyasawat, S. (2015) The incidence and factors related to shivering of patients after surgery in Nong Khai hospital in 2015. Nakhon Phanom Hospital Journal, 3(1), 10-16. [In Thai]

Ratanatherawichian, Y., Asdornwised, U., Thongkam, N., & Kanlayanakoop, K. (2014). Incidence and predictive factor of postoperative hypothermia of patients in post-Anesthesia care unit (PACU). Nursing Science Journal of Thailand, 31(4), 34–44. [In Thai]

Saiborisut, J., Billateh, P., & Chaibandit C. (2019). The development of clinical nursing practice guidelines for prevention and management hypothermia in patients who undergo operation at a private hospital. Thai Journal of Anesthesiology, 45(3), 104-110. [In Thai]

Sakulkong, S. (2016) Factors related to postoperative hypothermia of urological surgery patients in post-anesthetic care unit. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 3(2), 195-207. [In Thai]

Samankatiwat, S. (2017). Incidence of perioperative hypothermia and a comparison of intraoperative body temperature between pre-warming and non-prewarming group in elective gynecologic surgical patients. Region 4-5 Medical Journal, 36(4), 207-16. [In Thai]

Sessler, D. I. (2016). Perioperative thermoregulation and heat balance. The Lancet, 387(10038), 2655-2664.

Shin, K. S., Lee, G. Y., Chun, E. H., Kim, Y. J., & Kim, W. J. (2017). Effect of short-term prewarming on body temperature in arthroscopic shoulder surgery. Anesthesia and Pain Medicine, 12(4), 388-393.

Watayajinda, W., Saowakon, M., Nawsuwan, K., Singweratham, N., & Khammathit, A. (2022). The effect of using forced-air warming blanket combined with intravenous fluid tube warming on core temperature and shivering in patients undergoing transurethral surgery. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 30 (4), 91-101. [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-06-2023