ผลของโปรแกรมการนวดสัมผัสต่อสื่อสัญญาณความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนด

ผู้แต่ง

  • ปัณณธร ศุภกิจวิวัฒน์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤต โรงพยาบาลอุดรธานี
  • ชรินทร์พร มะชะรา อาจารย์ สาขาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำสำคัญ:

การนวดสัมผัส , สื่อสัญญาณความเครียด , ทารกเกิดก่อนกำหนด

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลอง แบบสองกลุ่มทดสอบก่อนและหลังการทดลอง เพื่อศึกษาผลผลของโปรแกรมการนวดสัมผัสต่อสื่อสัญญาณความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนด กลุ่มตัวอย่างคือ ทารกเกิดก่อนกำหนดที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤต และทารกแรกเกิด เลือกแบบเจาะจงเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป และแบบบันทึกการตอบสนองต่อความเครียดของทารกแรกเกิดก่อนกำหนด ประกอบด้วย แบบบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และการทำงานของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรมการนวดสัมผัสของวิไล เลิศธรรมเทวี พัลล์ออกซิมิเตอร์ กล้องวิดีโอยี่ห้อ Apple Ipad และนาฬิกาจับเวลา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา Independent t-test  Paired t-test  Mann Whitney U Test  และWilcoxon Signs Ranks Test

     ผลการวิจัยพบว่า การทำงานของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต (p < .05) ส่วนค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นของหัวใจ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของทารกกลุ่มทดลองก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการนวดสัมผัสแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p > .05)  ดังนั้นควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลานวด วิธีการนวด และช่วงเวลาการนวดที่มีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจและค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของทารกเกิดก่อนกำหนด

Downloads

Download data is not yet available.

References

Als, H. (1982). Toward a synactive theory of developmental: Promise for the assessment and support infant individuality. Infant Mental Health Journal, 3(4), 229–243.

Chankhao, C., (2017). Neonatal Nursing. (2nd ed). Bangkok: Department of Pediatric Nursing and Midwifery. Thai Red Cross College of Nursing.[in Thai]

Clark, C. L., St John, N., Pasca, A. M., Hyde, S. A., Hornbeak, K., Abramova, M., Feldman, H., Parker, K. J., & Penn, A. A. (2013). Neonatal CSF oxytocin levels are associated with parent report of infant soothability and sociability. Psychoneuroendocrinology, 38(7), 1208-12.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral science (2nded). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.Field, T., Dieg, M., Hernandez-Reif M., Deeds, O., Figueredio, B. (2006). Moderate versus light

pressure massage therapy leads to greater weight gain in preterm infants Behavior and Development; 29(4). 574-578.

Glass, G. V. (1976). Primary, secondary, and meta-analysis of research. Educational Researcher, 5(10), 3-8.

Hernandez-Reif, M., Diego, M., & Field T. (2007). Preterm infants show reduced stress behaviors and activity after 5 days of massage therapy. Infant Behavior & Development, 30(4), 557-61.

Holsti, L., Grunau, R. E., Oberlander, T. F., & Whitfield, M. F. (2005). Prior pain induces heightened motor responses during clustered care in preterm infants in the NICU. Early Human Development, 8(3), 293-302.

Inthayote, K., & Chaichoomphu, S. (2022). The effectiveness of an online educational video about infant cues on knowledge and behavior of mothers of preterm Infants of QR code. Journal of Health Sciences and Pedagogy, 2(3), 16-31. [in Thai]

Karapin, K., Chotibang, J., & Urharmnuay, M. (2020). Nurses’ practices in response to preterm infant cues during daily care.. Nursing Journal, 47(2), 12-24. [in Thai]

Lerthamtewe, W., Suwantawakup, S., Pongsaranunthakul, Y., & Puntanit, U. (2011). Effects of an infant massage training program on nurses’ knowledge and skill. Nursing Science Journal of Thailand, 29(3), 160–168. [in Thai]

Mrljak, R., Danielsson, A. A., Hedov, G., & Garmy, P. (2022). Effects of infant massage: A systematic review. International journal of environmental research and public health, 19(11), 6378.

Niemi, A. K. (2017). Review of randomized controlled trials of massage in preterm infants. Children (Basel), 4(4), 21.

Nist, D. M., Robinson, A., Harrison, T. M., & Pickler, R. H. (2022) An integrative review of clinician-administered comforting touch interventions and acute stress responses of preterm infants, Journal of Pediatric Nursing, 67, e113-e122.

Pharchua, P., Daramas, T., & Pookboonmee, R. (2018). Effects of leg and foot massage on pain, heart rate, and oxygen saturation in preterm infants undergoing heel stick. Rama Nursing Journal, 24(3), 279-294. [in Thai]

Phuwayanon, S., Daramas, T., & Pookboonmee, R. (2016). Effects of oral sucrose solution for pain relief in premature infants during tracheal suction.. Rama Nursing Journal, 22(2), 134-148. [in Thai]

Puntitpong, B. (2013). Comparative study of responses to pain from venipuncture in healthy term neonates during and after breastfeeding: Randomized controlled trial. J Prapokklao Hosp Clin Med Educat Center, 30(30), 178-191. [in Thai]

Sirikunsatian, V., Urharmnuay, M., & Klunklin, P. (2013). Pattern of stress responses among preterm infants while receiving daily nursing care.. Nursing Journal, 40(1), 127-139. [in Thai]

Songklin, S., & Teerarungsikul, N. (2020 Effects of infant massage on behavioral pain responses, heart rate and oxygen saturation in newborn undergoing venipuncture. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 28(2), 96-105. [in Thai]

Thaobun, P., Daramas, T., & Kongsaktrakul, C. (2019). Effects of facilitated tucking on pain responses to heel stick in premature infants.. Rama Nursing Journal, 26(1), 8-30. [in Thai]

Wichitsukon, K. (2019). Low birth weight infants: Effects on family and society. Integrated care for better perinatal health. Bangkok: Union creation [in Thai]

World Health Organization [WHO]. (2020). Infant mortality. Retrived from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/levels-and-trends-in-child-mortality-report-2020

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-06-2023