ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันตนเอง จากโรคโควิด-19 มีความสัมพันธ์ต่อระดับความดันโลหิตของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง

  • บุญประจักษ์ จันทร์วิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • จิฑาภรณ์ ยกอิ่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

คำสำคัญ:

ความเชื่อด้านสุขภาพ, พฤติกรรมการป้องกันตนเอง, โรคโควิด-19, ระดับความดันโลหิตสูง, โรคความดันโลหิตสูง

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 มีความสัมพันธ์ต่อระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 419 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.835 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา และสมการถดถอยโลจิสติกพหุตัวแปร

     ผลการวิจัย ผู้ป่วยที่มีค่าความดันโลหิตระดับเสี่ยง พบว่า วัยทำงานตอนปลาย ผู้ป่วยที่มีการรับรู้ถึงประโยชน์เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ระดับสูง ผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ระดับสูง มีโอกาสที่จะมีค่าความดันโลหิตสูงกว่า (AOR=0.14, 0.32 และ 0.46; 95%CI= 0.04-0.42, 0.14-0.73 และ 0.23-0.93) ส่วนผู้ป่วยที่มีค่าความดันโลหิตระดับสูง พบว่า วัยทำงานตอนปลาย ผู้ป่วยที่มีการรับรู้ความรุนแรงของโรคโควิดระดับสูง ผู้ป่วยที่มีการรับรู้ต่ออุปสรรคของการป้องกันโรคโควิดระดับสูง มีโอกาสที่จะมีค่าความดันโลหิตสูงกว่า เมื่อเทียบกับกลุ่มค่าความดันโลหิตปกติ (AOR=0.31, 2.25 และ 0.93; 95%CI=0.11-0.88, 1.08-4.67 และ 0.19-0.79)

     ข้อเสนอแนะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรเน้นให้ผู้ป่วยตระหนักถึงความรุนแรงของโรคระบาด และควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นกับหากมีการติดเชื้อโรคระบาดนั้น โดยเฉพาะวัยทำงานตอนปลาย ซึ่งอาจจะต้องจัดให้มีโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพในกลุ่มนี้

Downloads

Download data is not yet available.

References

Becker, M. H., & Maiman, L. A. (1975). The health belief model: Origins and correlation in psychological theory. Health Education & Behavior, 2(4), 336-385.

Department of Disease Control. (2021 a). Surveillance & outbreak investigation of coronavirus disease 2019. Nonthaburi: Ministry of Public Health. [In Thai]

Department of Disease Control. (2021 b). Guidelines for the prevention of coronavirus disease 2019 (COVID-19) or COVID-19 for the general public and risk groups. Retrieved September 15, 2022 https://www.ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/int_protection/int_protection_030164.pdf

Jantarasuwan, S., & Buatoun, S. (2004). Research methods in social science. Khon Kaen: Khon Kaen University. Khon Kaen. [in Thai]

Khanasawat, M., Ditsathajaruan, T., & Maharan, S. (2013). Factors and the relationship of the factors with blood pressure level of the patients with high blood pressure, at Nong Muang subdistrict, Nong Muang district, Lop Buri; A cross-sectional study.

Community Health Development Quarterly Khon Kaen University, 1(1), 61-67.[in Thai]

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activites. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607–610.

Nakhon Si Thammarat Provincial Public Health Office. (2021). Coronavirus disease 2019 situation report. Nakhon Si Thammarat: Nakhon Si Thammarat Provincial Public Health Office. [in Thai]

Pothisa, T., Jantaramanee, N., & Srisookkum, T. (2020). Factors related to self-management for surveillance prevent and control of hypertension in Mae Ka sub-district, Phayao province. Academic Journal of Community Public Health, 6(3), 22-33.

Sangsawang, D., Palitnonkert, A., & Ngamkham, N. (2018). Factors Affecting Behaviors to Reduce Blood Sugar Levels of Diabetic Patients in Bangpoomai Tambon Health Promoting Hospital, Samutprakarn Province. Valaya Alongkorn Review (Humanities and

Social Science), 8(1), 103-117.

Tankompoun, T. (2021). Self-care That has changed in the COVID era for hypertension patients. Retrieved from https://www.op.mahidol.ac.th/ga/posttoday-40/.

Thai Hypertension Society. (2019). 2019 Thai guidelines on the treatment of hypertension. Chiang Mai: Trickthink. [in Thai]

Thamjaikhul, R., & Phanjakhan, N. (2020). Factors related to blood pressure levels that are at risk of developing high blood pressure in people in Lampang province. Phichit Public Health Research and Academic Journal, 1(2), 41-53.

Worapongsathon, S. (2015). Research in health education (3rd ed.). Bangkok; Vitoon Binding & Printing. [in Thai]

World Health Organization. (2020). Coronavirus. Geneva: Switzerland.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-09-2023