ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (2023): ( กรกฎาคม - กันยายน ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

					ดู ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (2023): ( กรกฎาคม - กันยายน ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เผยแพร่แล้ว: 28-09-2023

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ