บทบาทของผู้นำศาสนาอิสลามในการคัดกรองและ เฝ้าระวังโรคโควิด 19 : กรณีศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แต่ง

  • คอลิด ครุนันท์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา
  • วิไล อุดมพิทยาสรรพ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  • ปรียนุช ชัยกองเกียรติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  • ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  • อัจฉรา มุสิกวัณณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  • ผุสนีย์ แก้วมณีย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  • เขมพัทธ์ ขจรกิตติยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  • พิชญ์ชญานิษฐ์ เรืองเริงกุลฤทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  • นุศรา ดาวโรจน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  • อนุชิต คลังมั่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

คำสำคัญ:

ผู้นำศาสนาอิสลาม, การคัดกรองและเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ในชุมชน , 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

บทคัดย่อ

     การวิจัยแบบผสมผสานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา บทบาทของผู้นำศาสนาในระบบบริการปฐมภูมิในการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 เก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ จำนวน 58 ราย และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ จำนวน 30 ราย ผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า ผู้นำศาสนา มีความรู้ความเข้าใจในมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ในทุกด้าน (M= 2.75, SD=.48) และบทบาทในการเฝ้าระวังโรควิด 19 ในภาพรวม (M= 2.96, SD=.50) และผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้นำศาสนาอิสลาม มีบทบาทได้แก่ 1) เป็นผู้ชี้นำชุมชนในด้านการศึกษา วิชาการ ศาสดานะห์นบีมูฮัมหมัดฯ หลักปฏิบัติตามศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลาม 2) เป็นศูนย์กลางในการให้การรับรองแนวทางปฏิบัติตัวทางด้านสุขภาพ และการเผยแพร่ความรู้ และ 3) จัดการศพผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19

     จากผลการวิจัยครั้งนี้เสนอแนะว่า บริบทพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้มีการจัดระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม หลักศาสนาและหน่วยงานที่รับผิดชอบควรกำหนดนโยบายให้มีการจัดอบรมผู้นำศาสนาและผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นศูนย์กลาง ในการดูแลกรณีการป้องกันการแพร่กระจ่ายเชื้อ ที่สอดคล้องตามหลักศาสนาอิสลาม และวิถีการดำเนินชีวิตในบริบทของพื้นที่

Downloads

Download data is not yet available.

References

Department of Disease Control. (2020). Guidelines for public health officers in emergency response to the Coronavirus Disease 2019 outbreak in Thailand. Retrieved from http: //www.ddc.moph.go.th

Karina, A., & Naksewee, S. (2008). Religious commitment of muslims in three southern border provinces of Thailand. Pattani: College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, Pattani Campus.

Laeheem, K., Baka, D., Tahe, H., & Walee S. (2011). The roles of muslim leaders for adolescents supervision on islamic way to maintaining peace in the southern border provinces of Thailand. Songkla: Faculty of Liberal Arts Prince of Songkla University.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA: Sage Publications.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook: Qualitative data analysis (2nd ed.). California: Sage.

Ministry of Public Health. (2020). Department of Disease Control weekly disease forecast. Retrieved from https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/?dashboard=province

Ministry of Public Health. (2021). Department of Disease Control weekly disease forecast. Retrieved from https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/?dashboard=province

Sheikhul Islam Office. (2020). Measures to prevent the spread of the corona virus infection 2019 (COVID-19). Retrieved from https://skthai.org/th/news/89830

The Central Islamic Council of Thailand. (2023). Mosque. Retrieved from https://www.cicot.or.th/th/mosque/lists

Uthaipan, P. (1983). Deposited in Pattani. Pattani: Southern Education Center Prince of Songkhla University Pattani Campus.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-09-2023