ผลของการเรียนรู้โดยใช้ STEM Education ผ่านกรณีศึกษาเป็นฐานต่อความรู้และทัศนคติในผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้แต่ง

  • ชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • ศรัทธา ประกอบชัย สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำสำคัญ:

ความรู้, ทัศนคติ, ผู้สูงอายุ, นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2, กรณีศึกษา, STEM

บทคัดย่อ

     การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้และทัศนคติก่อนและหลังการใช้การเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM Education) ผ่านกรณีศึกษา (Case-based learning) เป็นฐานในการเรียนรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 151 คน เก็บข้อมูลเดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนมกราคม 2566 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย(1) แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐาน (2) กรณีศึกษาจำนวน 8 case (case -based learning)  (3)แบบประเมินความรู้และแบบประเมินทัศนคติต่อผู้สูงอายุในเชิงบวกและเชิงลบ ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน ได้ค่าความตรงตามเนื้อหา 1.00  ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเปรียบเทียบ paired t-test   ผลการวิจัยพบว่าความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุของนักศึกษาหลังการใช้การเรียนรู้แบบ STEM ผ่าน Case- based learning เพิ่มขึ้นและทัศนคติต่อผู้สูงอายุหลังใช้การเรียนรู้แบบ STEM ผ่าน Case based learning เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <0.01)

     ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาพยาบาลมีความรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ เข้าใจถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ สามารถนำความรู้เชื่อมโยงสู่การทำงานร่วมกันในสังคมของผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ นอกจากนั้นการนำผลการวิจัยไปออกแบบกิจกรรมในการเสริมสร้างทัศนคติที่ต่อผู้สูงอายุในหน่วยงานต่างๆได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cheng, W. L. S. (2021). Roles of knowledge and attitude in the willingness of nursing students to care for older adults in Hong Kong. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(15), 7757. Retrieved from https://doi.org/10.3390/ijerph18157757.

Dai, F., Liu, Y., Ju, M., &Yang, Y. (2020). Nursing students’ willingness to work in geriatric care: An integrative review. Nursing Open, 8(5), 2061-2077. Retrieved from https://doi.org/10.1002/nop2.726.

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute (TGRI). (2021). Situation of the Thai elderly 2021. Retrived from: https://thaitgri.org/?p=40101.

Green, C., & John, L. (2019). Should nursing be considered a STEM profession? Retrieved from https://doi.org/10.1111/nuf.12417.

Guo, Y., Yang, L., Zhu, L., Wan, Y., Zhang, S., & Zhang, J. (2021). Willingness and associated factors of working with older people among undergraduate nursing students in China: A cross-sectional study. BMC Nursing, 20, 113., 4-9. Retrieved from https://doi.org/10.1186/s12912-021-00639-7.

Intolo, S., Kakandee, A., Tangpathomwong, C., Chantratip, P., Anseekaew, P., Pranudta, S., & Boonmas, N. (2020). Attitudes and perspectives toward the older persons of the second year nursing students of Srimahasarakham Nursing College. Rachawadisarn Boromrajonani College of Nursing Surintorn, 91-103. Retrieved from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnsurin/article/view/175642. [In Thai]

Mohammed, R. F., & Omar, A. A. (2019). Knowledge about elderly care and its relation to ageism attitude among undergraduate nursing students. American Journal of Nursing Research, 7(1), 73-78. doi: 10.12691/ajnr-7-1-10

Phisaiphanth, S., Vongtree, A., & Chabuakam, N. (2022). Knowledge of aging care and attitudes towards aging care among nursing students. Regional Health Promotion Center, 9 Journal, 16(1), 325-342. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/256578. [In Thai]

Runkawatt, V., Kerdchuen, K., Tipkanjanaraykha, K., Ubolwan, K., Tawetanawanich, Y., Nasirin, C., & Win, M. L. (2016). Kogan’s attitude toward old people: Evaluation of validity and reliability assessment among nursing students in Thailand, Myanmar, and Indonesia. Asian Journal for Public Opinion Research, 3(3), 145-155. [In Thai]

Zhao, L. M., Xie, L. L., & Wang, Y. (2019). Investigation and analysis of attitudes and knowledge of aging among students in different majors. Frontiers of Nursing, 6(3), 211-216. Retrieved from https://doi.org/10.2478/FON-2019-0029.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-09-2023