ผลของการสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่เข้ารับการใส่สายสวนทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง

ผู้แต่ง

  • นิคม คำเหลือง หน่วยเปลี่ยนไตและไตเทียม งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คำสำคัญ:

การสนับสนุนทางสังคม, ความวิตกกังวล, หัตถการใส่สายสวนทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง

บทคัดย่อ

     การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาล ในการลดความวิตกกังวลจากการทำหัตถการใส่สายสวนทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการทำหัตถการใส่สายสวนทางหลอดเลือดดำส่วนกลางครั้งแรก ณ หน่วยเปลี่ยนไตและไตเทียม แห่งหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้าและเกณฑ์คัดออก จำนวน 44 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาล และ กลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มละ 22 ราย เก็บข้อมูลระหว่าง  มกราคม 2565 ถึง มกราคม 2566 เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แผนการสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลที่ได้รับการตรวจสอบที่ถูกต้องและเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบวัดความวิตกกังวลขณะเผชิญของสปิลเบอร์เกอร์ ที่มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าครอนบาค 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและ สถิติทดสอบที

     ผลการวิจัยพบว่าเมื่อเปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวลก่อนและหลังการทดลอง ภายในกลุ่มทดลอง พบว่า มีคะแนนความวิตกกังวลหลังการทดลองต่ำกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t=5.93, p<.001)  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าคะแนนความวิตกกังวลก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน แต่หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนความวิตกกังวลต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t=.09, p=.926; t=-2.97, p<.01 ตามลำดับ) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของการสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลในการลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยซึ่งพยาบาลสามารถใช้วิธีการปฏิบัตินี้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการใส่สายสวนทางหลอดเลือดดำส่วนกลางอย่างมีคุณภาพ  

Author Biography

นิคม คำเหลือง, หน่วยเปลี่ยนไตและไตเทียม งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

Bachelor of Nursing Science

References

Buranasrikul, V., & laorujisawat, P. (2015). Effect of information and emotional support on anxiety among caregivers of patients with brain tumor. Chulalongkorn Medical Journal, 59(1), 91-101. [In Thai]

Chikittipornlert, N. (2017). Associations among teasing depression and anxiety: The medical roles of friendship quality and peer acceptance with resilience as a moderator. Master’s thesis, Psychology, Faculty of Psychology, Chulalongkorn University. [In Thai]

Elay, G., & Ozkaya, M. (2020). The effect of music and massage on the pain scales and vital signs of ICU patients with hemodialysis catheter. European Journal of Therapeutics, 26(3), 263-269. doi.org/10.5152/eurjther.2020.20075

Haddad, N. E., Saleh, M. N., & Eshah, N. F. (2017). Cardiac catheterization and patients' anxiety levels. British Journal of Cardiac Nursing, 12(7), 353-358.

House, J. S. (1981). Work stress and social support. Reading, MA: Addison- Wesley.

Khamlueang, N., Manoree, C., Suyayai, N., Sawatrak, T., Kumtan, P., & Wongkham, J. (2023). Factors associated with anxiety among patients waiting for a kidney transplant. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 31(4), 48-60. [In Thai]

Krueaklat, S., Wannapornsiri, C., Tepsuriyanont, S., & Jittham, P. (2021). Effects of social support before cardiac catheterization program on anxiety and readiness among patients with coronary artery disease. Journal of Nursing and Health Sciences, 15(3), 52-63. [In Thai]

Lazarus, R. S. Y., & Folkman, S. (1984). Stress appraisal and coping. Nueva York: Springer.

Mojun, S. (2012). Evidence reviews on best practices of psychological interventions for persons undergoing cardiac catheterization. Master’s thesis, Adult Nursing, Graduate Study, Chiangmai university.

Naekaew, N. (2017). Stress, anxiety and nursing of acute myocardial infarction patients in cardiac intensive care units. Siriraj Medical Bulletin, 10(2), 103-108. [In Thai]

Onthaisong, S., & Leethong-in, M. (2019). Factors related to anxiety before esophagogastroduodenoscopy among hospitalized older persons. In The National Graduate Research Conference 2019. (pp. 955-966). Khon kaen: Khon Kaen University. [In Thai]

Parienti, J. J., Mongardon, N., Mégarbane, B., Mira, J. P., Kalfon, P., & Gros, A., (2015). Intravascular complications of central venous catheterization by insertion site. New England Journal of Medicine, 373(13), 1220–1229.

Pattanajak, C., Sanmaung, A., & Kiatchoosakun, S., (2019). In-Hospital Complications of Coronary angiogram and Percutaneous Coronary Intervention: Essential for cardiovascular Nurses. Mahasarakham Hospital Journal, 16(2), 50-61. [In Thai]

Smith, R. N., & Nolan, J. P. (2013). Central venous catheters. BMJ (Clinical research ed.), 347, f6570. https://doi.org/10.1136/bmj.f6570

Spielberger, C. D. (1983). Manual for the state-trait anxiety inventory (STAI) Y: Self-evaluation questionnaire. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

Tepsuriyanont, S., Sayasathid, J., Tangpanyawong, C., & Putim, S. (2020). Effect of social support combined with guided imagery program on preoperative anxiety among heart surgery patients. Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing, 31(1), 109-123. [in Thai]

Thapinta, D. (1992). Reduction of anxiety of staff nurses working with AIDS patients through cognitive restructuring and mindfulness training. Doctoral Dissertation, Department of Nursing Administration, Graduate school, Chulalongkorn University. [in Thai]

Vaidya, S., Karmacharya, R. M., Bhatt, S., Bhandari, N., Duwal, S., Karki, Y. D., & Maharjan, R. (2022). Placement of cuffed tunnel permanent hemodialysis catheter in patients with end stage renal disease: A cross sectional study. Annals of Medicine and Surgery, 76(2022), 103452.

Yilmaz, M. Y., Sayin, Y., & Tel, H. (2012). The information needs and anxiety levels of patients undergoing coronary angiography, before the procedure. Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, 4(2), 55–65.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-03-2024