ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (2024): ( มกราคม - มีนาคม ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

					ดู ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (2024): ( มกราคม - มีนาคม ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เผยแพร่แล้ว: 29-03-2024

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย