ผลการเตรียมผู้ป่วยก่อนการฝังเข็มร่วมกับการใช้สุคนธบำบัดต่อความวิตกกังวลและความดันโลหิตในผู้ป่วยฝังเข็ม โรงพยาบาลกลาง

ผู้แต่ง

  • นวพร มีเสียงศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

คำสำคัญ:

การเตรียมผู้ป่วย, การฝังเข็ม, การใช้สุคนธบำบัด, ความวิตกกังวล

บทคัดย่อ

     การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการเตรียมผู้ป่วยก่อนการฝังเข็มร่วมกับการใช้สุคนธบำบัดต่อความวิตกกังวลและความดันโลหิตในผู้ป่วยฝังเข็ม โรงพยาบาลกลางเป็นการวิจัยกึ่งทดลองโดยเก็บข้อมูลแบบกลุ่มเดียววัดก่อนหลัง คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ตามเกณฑ์คัดเข้า จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล และแบบประเมินความวิตกกังวลเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการทดลองคือคู่มือการเตรียมผู้ป่วยก่อนการฝังเข็ม คู่มือการให้สุคนธบำบัด เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลและความดันโลหิต ด้วยสถิติPaired t – testโดยถือว่ามีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อ p - value < 0.05 

      ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลก่อนและหลังการได้รับการเตรียมผู้ป่วยร่วมกับการใช้สุคนธบำบัดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลหลังการฝังเข็มสูงกว่าก่อนการฝังเข็มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p = 0.001) ค่าเฉลี่ยความดันโลหิตซีสโตลิกหลังการฝังเข็มลดลงกว่าก่อนการฝังเข็มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001)และค่าเฉลี่ยความดันโลหิตไดแอสโตลิกหลังการฝังเข็มลดลงกว่าก่อนการฝังเข็มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001)

     จากการศึกษาสรุปได้ว่าการเตรียมผู้ป่วยก่อนการฝังเข็มร่วมกับการใช้สุคนธบำบัด ในผู้ป่วยฝังเข็ม โรงพยาบาลกลาง ช่วยลดความดันโลหิต แต่ไม่สามารถลดความวิตกกังวล ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการศึกษาครั้งนี้ การควบคุมตัวแปรกวนในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงการเพิ่มจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยมีการเปรียบเทียบ จะช่วยสนับสนุนผลการศึกษาคำสำคัญ: การเตรียมผู้ป่วย การฝังเข็ม การใช้สุคนธบำบัด ความวิตกกังวล

References

Abbaszadeh, R., Tabari, F., & Asadpour, A. (2020). The effect of lavender aroma on anxiety of patients having bone marrow biopsy. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 21(3), 771-775. doi: 10.31557/APJCP.2020.21.3.771

Chaikaew, U., & Patarajittranon, S. (2015). Effect of Aromatherapy to reduce blood pressure in patients with hypertension in Mae Lao Hospital. Chiangrai Medical Journal,7(1), 1-7. [in Thai]

Chansuk, P. (2021). Caring for anxiety. In Sattayatham C., Chansuk, P., & Charoensuk, S (Editors), Psychiatric and Mental Health Nursing (Revised edition) Volume 1 (1st ed.) (pp.136-146). Bangkok: Thana Press. [in Thai]

Hongratanaworakit, T. (2012). Essential oil and using aromatherapy. (2nd printing revised edition). Nakhon Nayok: Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University. [in Thai]

Insrichuen,S.,& Choowattanapakorn,T.(2017). The effect of nursing care using aromatherapy on sleep quality in older persons with dementia. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 25(1), 37-48. [in Thai]

Kaeoket C. (2012). Manual of operation for nursing personnel at Alternative Medicine Nursing Department. Nakhon Phathom: Golden Jubilee Medical Center, Mahidol University. [in Thai]

Krueaklat, S. (2021). Effect of social support before cardiac catheterization program on anxiety and readiness among patients with coronary artery disease. Master’s Thesis, Faculty of Nursing, Adult Nursing, Naresuan University. [In Thai]

Leonard, J. (2021). What is the link between anxiety and high blood pressure? Retrieved December 30, 2021, from https://www.medicalnewstoday.com/articles/327212

Leventhal, H. & Johnson, J.E. (1983). Laboratory and field experiment of a theory of self-regulation In Behavioral science and nursing. St Louis: The C.V. Mosby.

Mahidol University, Faculty of Tropical Medicine, Hospital for Tropical Diseases Hospital

(2020). Acupuncture?. Retrieved July 2, 2021, from https://www.rama.mahidol.ac.th/altern_med/th/acupuncture_km[inThai]

Meesiengsri, N. (2020). Pilot study of anxiety and blood pressure in acupuncture patients in the Rehabilitation Medicine Division at Bangkok Metropolitan Administration General Hospital. Bangkok: Bangkok Metropolitan Administration General Hospital. [in Thai]

Ministry of Public Health, Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine. (2008). Acupuncture & Moxibustion volume 1. Bangkok: The War Veterans of Printing Mill, The War Veterans Organization of Thailand Under Royal Patronage of His Majesty the King. [in Thai]

National Center for Complementary and Integrative Health. (2020). Aromatherapy. Retrieved June 26, 2020, from https://www.ncch.nih.gov/ health/ aromatherapy

Pattanajak, C. & Ruaisungnoen, W. (2018). Preparatory Information on anxiety and procedural adherence among patients undergoing coronary angiogram. Journal of Nursing Science & Health, 41(3), 10-19. [in Thai]

Plabphol, T. (2023). Clinical nursing practice for patients undergoing coronary angiography through transradial approach. CRA Heart Journal, 2(2), 26-34. [in Thai]

Rahmadhani, D. Y. (2022). The Effectiveness of lavender aromatherapy on blood pressure among elderly with essential hypertension. The Journal of Palembang Nursing Studies, 1(1),1-8. https://doi.org/10.55048/jpns.v1i1.8

Sayorwan, W., Siripornpanich,V., Piriyapunyaporn, T., Hongratanaworakit,T., Kotchabhakdi, N., & Ruangrungsi, N. (2012). The effects of lavender oil inhalation on emotional states, autonomic nervous system, and brain electrical activity. J Med Assoc Thai, 95(4), 598-606. [in Thai]

Spielberger, C.D., Gorsuch, R. L., & Lushene, R. E. (1970). STAI manual. California: Consulting Psychologists Press.

Suwannapomngse, K., Tanthunkanokrat F., & Sookjit, S. (2022). Effect of preparatory information on anxiety among patients undergoing coronary angiograms at Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. Thai Red Cross Nursing Journal, 15(1), 77-96. [in Thai]

Van Hal M., Dydyk AM., & Green, MS. (2021). Acupuncture. Retrieved January 7, 2022, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532287/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-03-2024