อิทธิพลของการเผชิญปัญหาและความเข้มแข็งทางใจต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกวิชาปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน

ผู้แต่ง

  • ปิยพงศ์ สอนลบ อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • สุวรรณี สร้อยสงค์ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
  • สุภาณี คลังฤทธิ์ อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • สมาภรณ์ เทียนขาว อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • นันทวรรณ ธีรพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • ฉันทนา โสวัตร อาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

คำสำคัญ:

การเผชิญปัญหา, ความเข้มแข็งทางใจ, ความเครียด, ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน, นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบเชิงทำนาย เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเผชิญปัญหาและความเข้มแข็งทางใจต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกวิชาปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคเหนือ จำนวน 85 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  1) แบบประเมินความเครียดสวนปรุง  2) แบบประเมินการเผชิญปัญหา และ 3) แบบประเมินความเข้มแข็งทางใจ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินเท่ากับ 0.926, 0.753, 0.884  ตามลำดับ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติความถดถอยพหุคูณแบบขั้น 

     ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 55.29 การเผชิญปัญหาอยู่ในระดับสูงร้อยละ 91.76 ความเข้มแข็งทางใจอยู่ในระดับสูงร้อยละ 92.94  ตัวแปรความเข้มแข็งทางใจสามารถพยากรณ์ความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ฯ ได้ร้อยละ 26.60  (R2 = 0.266) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  (p <.001)  ผลจากการวิจัยนี้สามารถนำไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางใจโดยการส่งเสริมความสามารถการปรับตัวเชิงบวกและเป็นผู้ที่มีความอดทนและความยืดหยุ่นทางอารมณ์เมื่อเผชิญกับตัวก่อความเครียดขณะฝึกฏิบัติการพยาบาลหรือในสถานการณ์ชีวิตที่เผชิญความยุ่งยากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

References

Academic Department, Boromarajonani College of Nursing, Buddhachinaraj. (2023). Data on counseling for nursing students, Boromarajonani College of Nursing. Buddhachinaraj. Phitsanulok: Boromarajonani College of Nursing Buddhachinaraj [in Thai]

Alatawi, A. O., Morsy, N. M., & Sharif, L. (2022). Relation between resilience and stress as perceived by nursing students: A scoping review. Evidence-Based Nursing Research, 4(1), 42-60.

Aryuwat, P., Asp, M., Lovenmark, A., Radabutr, M., & Holmgren, J. (2023). An integrative review of resilience among nursing students in the context of nursing education. Nurse Open, 10(5), 2793-2818.

Best, W.I. (1978). Research in education (3 rd.ed.). New Jersy: Prentice Hall

Chaiwcharn, T., & Papol, A. (2021). The stress of nursing student training. EAU Heritage Journal Science and Technology, 15(1), 21-28. [In Thai].

Grotberg, E. (1995). A guide to promoting resilience in children. Retrieved from https://bibalex.org/baifa/attachment/documents/115519.pdf

Kaneko, S., & Momino, K. (2015). Stress factors and coping behaviors in nursing students during fundamental clinical training in Japan. International Journal of Nursing & Clinical Practices, 2(138), 1-7.

Lavoie-Tremblay, M., Sanzone, L., Aube, T., & Paquet, M. (2022). Source of stress and coping strategies among student across all years. Canadian Journal of Nursing Research, 54(3), 261-271.

Lazarus, R., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.

Lertsakornsiri, M. (2015). The stress, stress management of nursing students during practice in the Labor room. Kuakarun Journal of Nursing, 22(1), 7-16.

Liu, J., Yang, Y., Chen, J., Zhang, Y., Zeng, Y., & Li, J. (2022). Stress and coping styles among nursing students during the initial period of the clinical practicum: A cross-section study. International Journal of Nursing Sciences, 9(2), 222-229.

Mahatnirunkul, S., Poompisanchai, V., & Tapunya, P. (1997). Suanprung stress test-20. Academic Psychiatry and Psychology Journal, 13(3), 1-20. [in Thai]

Pothimas, N., Meepring, S., & Youjaiyen, M. (2021). The relationship among stress related to online learning, resilience, and coping of nursing students during COVID-19 pandemic. Journal of Health and Nursing Research, 37(3), 142-154.

Sam, P. R., & Lee, P. (2020). Do stress and resilience among undergraduate nursing students exist? International Journal of Nursing Education, 12(1), 146-149.

Sangon, S., Nintachan, P, & Kingkaew, J. (2018). Factors predicting resilience in nursing students. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 32(1), 150-167.

Sanitlou, N., Sartphet, W., & Naphaarrak, Y. (2019). Sample size calculation using G*power program. Academic Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology, 5(1), 496-507. [in Thai]

Sihawong, S., Phongdee, N., Yanarom, N., Noinang, N., Ar-nai, N., Boonchean, T., … Pauyant, T. (2018). Factors causing to stress of nursing students, Ubon Ratchathani University. HCU Journal of Health Science, 21(42), 93-106.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). New York: Allyn and Bacon.

Tantalanukul, S., & Wongsawat, P. (2017). Stress and stress management on nursing students. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 9(1), 81-92.

Toa, R., Wacharasin, C., & Masingboon, K. (2023). Factors influencing stresss among nurses in Wenzhou, China: A cross-sectional study. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 31(3), 78-88.

Walsh, P., Owen, P., Mustafas, N., & Beech, R. (2020). Learning and teaching approaches promoting resilience in student nurses: An integrated review of the literature. Journal of Education Practice, 45, 102748. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1471595318301562

Yodthong, S., Sanee, N., & Chansungnoen, J. (2018). Stress and coping among nursing students in principle and nursing technique practicum, Boromarajonani College of Nursing, Trang. The 9th Hatyai National and International Conference (pp.761-772). Songkla: Hatyai University Retrieved from http://www.hu.ac.th/conference/proceedings/data/%.pdf [in Thai]

Zheng, Y. X., Jiao, J. R., & Hao, W. N. (2022). Prevalence of stress among nursing students: A protocol for systematic review and eta-analysis. Medicine (Baltimore), 101(31), e29293.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-03-2024