ความต้องการการดูแลตามวัฒนธรรมและความเชื่อวิถีอิสลาม และการดูแลที่ได้รับจริงในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดของสตรีมุสลิม

ผู้แต่ง

  • กัญญ์ชลา สาหมุน
  • วรรณี เดียวอิศเรศ
  • สุนทราวดี เธียรพิเชฐ

คำสำคัญ:

วัฒนธรรมและความเชื่อวิถีอิสลาม, ความต้องการการดูแล, การดูแลที่ได้รับจริง, สตรีมุสลิม, Cultural and Islamic beliefs, care need, actual care received, muslim women

บทคัดย่อ

     การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาความต้องการการดูแลตามวัฒนธรรม และความเชื่อวิถีอิสลาม และการดูแลที่ได้รับจริง และเปรียบเทียบความต้องการการดูแล และการดูแลที่ได้รับจริงในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดของสตรีมุสลิม ที่มารับบริการฝากครรภ์ และคลอดในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีมุสลิมที่มารับบริการฝากครรภ์และคลอดที่โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสงขลา จำนวน 180 ราย จากการการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการการดูแล และการดูแลที่ได้รับจริงตามวัฒนธรรมและความเชื่อวิถีอิสลาม ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด อย่างละ24 ข้อคำถาม ทดสอบความเที่ยงด้วยวิธี คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .80 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และการทดสอบไคสแควร์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

                    1. สตรีมุสลิมมีความต้องการการดูแลตามวัฒนธรรมและความเชื่อวิถีอิสลาม ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=23.62, SD = 0.94)

                    2. สตรีมุสลิมได้รับการดูแลจริงตามวัฒนธรรมและความเชื่อวิถีอิสลาม ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=18.08, SD = 2.16)

                    3. จากการทดสอบไคสแควร์ในการเปรียบเทียบสัดส่วนความต้องการการดูแลตามวัฒนธรรมแบะวิถีอิสลาม และการดูแลที่สตรีมุสลิมได้รับจริง พบว่าโดยรวมมีสัดส่วนความต้องการการดูแลสูงกว่าการดูแลที่ได้รับจริง เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนรายข้อ พบว่าสัดส่วนความต้องการการดูแล สูงกว่าสัดส่วนการดูแลที่ได้รับจริง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 9 ใน 24 ข้อ

                ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก ในการดูแลสตรีมุสลิมในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด โดยเน้นประเด็นความต้องการการดูแลจำนวน 9 ข้อ ที่พบว่ามีสัดส่วนสูงกว่าการดูแลที่ได้รับจริง เพื่อตอบสนองความต้องการตามวัฒนธรรมและความเชื่อวิถีอิสลาม

     The purpose of this descriptive research was to examine and to compare cultural and Islamic beliefs care needs and actual care Muslim women receive during antepartum, intrapartum, and postpartum period. A systematic random sample of 180 postpartum Muslim women receiving prenatal care and gave a birth at community hospitals, Songkhla province, was recruited. The questionnaire used to collect data included 24-item care needs and 24-item actual received care during antepartum, intrapartum, and postpartum period. The internal consistent reliability of the questionnaire, using Kuder Richardson Coefficient, was .80. Descriptive statistics, and chi-square were used to analyze the data. The results showed that:

                    1.  The overall cultural and Islamic belief care needs of Muslim women during antepartum, intrapartum, and postpartum period was at high level. (=23.62, SD = 0.94).

                    2.  The overall actual care Muslim women received during antepartum, intrapartum, and postpartum period was at high level (=18.08, SD = 2.16).

                    3.  Using chi square test for comparison, there were 9 from 24 items of cultural and Islamic beliefs care needs significantly higher than actual care provided for Muslim women.

     Findings of this study could be used to guide the development of clinical nursing practice guideline (CNPG) to provide care for Muslim women during pregnancy, intrapartum, and postpartum period focusing on the mentioned 9 items of care needs to serve Islamic culture and beliefs. 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

14-01-2015