Published: 2015-01-14

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการของบิดามารดาเมื่อเด็กมีภาวะไข้

ศุภิศา ลี้มิ่งสวัสดิ์, ยุนี พงศ์จตุรวิทย์, นุจรี ไชยมงคล

9-20