อาการที่พบบ่อยและการจัดการอาการของผู้ป่วยมะเร็.ที่ได้รับรังสีรักษษชนิดโคบอลท์

ผู้แต่ง

  • ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส
  • วริยา วชิราวัธน์
  • อาภรณ์ ดีนาน

คำสำคัญ:

อาการที่พบบ่อย, การจัดการอาการ, ผู้ป่วยมะเร็ง, รังสีรักษาชนิดโคบอลท์, Common symptom, symptom management, cancer patient, cobalt radiation therapy

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอาการที่พบบ่อยและวิธีการจัดการอาการของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาชนิดโคบอลท์ 60 (Cobalt-60) ณ ศูนย์มะเร็ง จังหวัดชลบุรี จำนวน 85 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบสัมภาษณ์อาการ และวิธีการจัดการอาการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณาและการวิเคราะห์เนื้อหา

                ผลการวิจัยพบว่าอาการที่พบบ่อย 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) อาการริมฝีปากแห้ง/คอแห้ง/ น้ำลายแห้ง 2) อาการเบื่ออาหาร/ไม่อยากอาหาร 3) อาการปวด/เจ็บตามร่างกาย 4) อาการนอนไม่หลับ/นอนหลับยาก 5) อาการรับประทานอาหารไม่รู้รสชาติ  และอาการเพลีย/ไม่มีแรง/เหนื่อยล้า วิธีการจัดการกับอาการที่กลุ่มตัวอย่างใช้บ่อยและทำให้อาการทุเลาลง ได้แก่ 1) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเฉพาะพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลช่องปาก 2) การปรับความคิดและพฤติกรรม เช่น นั่งสมาธิ สวดมนต์ อ่านหนังสือธรรมะ 3) การใช้ยาบรรเทาอาการปวด

                ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นความรู้พื้นฐานสำหรับพยาบาลและใช้ในการวางแผนการพยาบาล รวมทั้งพยาบาลควรพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความรู้ในการจัดการกับอาการที่เกิดขึ้นขณะได้รับรังสีรักษาชนิดโคบอลท์ เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น  

     The objective of this study was to investigate common symptoms and their managements of cancer patients underwent Cobalt radiation. A sample of 85 cancer patients at Chonburi Cancer Center was recruited. Participants were interviewed focusing on personal information, symptom survey and symptom management. Data were analyzed using descriptive statistics and simple content analysis.

     The result illustrates that top five common symptoms during cobalt radiation were 1) dehydration, mouth dryness, xerostomia, 2) anorexia, 3) pain, 4) insomnia, and 5) change of taste, tired, and fatigue. Frequency and effective symptom managements included changing eating behavior and mouth care, using cognitive-behavioral adaptation such as meditation, prayed Buddhist lesson, reading Buddhist books, and used analgesic medications to relieve pain.

     The findings provide nurse knowledge and used to guideline-data to develop nursing care.  In addition, nurses should develop education program of common symptom managements to help cancer patients underwent Cobalt radiation manage common symptom and improved their quality of life. 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads