ความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของวัยรุ่นในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ผู้แต่ง

  • จิรกุล ครบสอน อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • นุจรี ไชยมงคล รองศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

ความเครียด, พฤติกรรมการเผชิญความเครียด, วัยรุ่น, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, Stress, coping behaviors, adolescents, the observation and protection center

บทคัดย่อ

Stress and Coping Behaviors among Adolescents in the Observation and Protection Center

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads