ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อค่าน้ำตาลสะสม

ผู้แต่ง

  • ยุพิน เมืองศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  • วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ภาวนา กีรติยุตวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเอง, การจัดการตนเอง, ค่าน้ำตาลสะสม, ผู้ป่วยโรคเบาหวาน, Promoting Program for Self-Management, self-management, glycosylated hemoglobin A1C, diabetes mellitus patients

บทคัดย่อ

Effects of Competency Promoting Program for Self-Management of Diabetes Mellitus Patients on Glycosylated Hemoglobin A1C

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads