ผลการใช้โปรแกรมการกำกับตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อเจตคติเกี่ยวกับการรักษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง และผลสำเร็จในการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอด

ผู้แต่ง

  • สุภาพ ภาสุรกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ภาวนา กีรติยุตวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • เขมารดี มาสิงบุญ อาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

โปรแกรมการกำกับตนเอง, เจตคติเกี่ยวกับการรักษา, พฤติกรรมการดูแลตนเองวัณโรคปอด, ความสำเร็จการรักษา, Self-regulation program, attiude toward treatment, self-care behavior, pulmonary tuberculosis, tuberculosis treatment success rate

บทคัดย่อ

Effects of a Self-Regulation Program and Social Support on Attiude toward Treatment, Self-care Behavior and Tuberculosis Treatment Succes Rate in Pulmonary Tuberculosis Patients

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads