ประสบการณ์ของบิดามารดาที่ลงนามยินยอมให้บุตรรับการผ่าตัด

ผู้แต่ง

  • นุจรี ไชยมงคล รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศษสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศษสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • พจนารถ สารพัด อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศษสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • วณิตา ขวัญสำราญ อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศษสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

ประสบการณ์ของบิดามารดา, การลงนามยินยอม, เด็ก, การผ่าตัด, Parents' experience, informed consent, childern, surgery

บทคัดย่อ

Parents' Experiences of Giving Informed Consent for Their Childern Undergone Surgery

Downloads