ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับความกลัวการผ่าตัดในเด็กวัยเรียน

ผู้แต่ง

  • วชรีกร สุวรรณมณี อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
  • ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • นุจรี ไชยมงคล รองศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

เด็กวัยเรียน, การรับรู้ภาวะสุขภาพ, ความกลัว, การผ่าตัด, School-age childern, health perception, fear, surgery

บทคัดย่อ

Relationships between Health Perception and Fear of Surgery in School-age childern

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads