การพยาบาลมารดาที่ทารกในครรภ์ท่าท้ายทอยอยู่ด้านหลัง

ผู้แต่ง

  • ศิริวรรณ แสงอินทร์

คำสำคัญ:

การพยาบาลในระยะคลอด, ทารกในครรภ์ท่าท้ายทอยอยู่ด้านหลัง, Nursing care during labor, fetal occiput posterior position

บทคัดย่อ

ท่าท้ายทอยอยู่ด้านหลังเป็นท่าผิดปกติของทารกในครรภ์ที่พบมากที่สุด ภาวะนี้เป็นปัญหาสุขภาพ       ที่สำคัญ เพราะมีความสัมพันธ์กับการคลอดผิดปกติ ที่อาจเกิดผลเสียต่อมารดาและทารกตามมา พยาบาลและผดุงครรภ์เป็นผู้ที่ใกล้ชิดมารดาระหว่างการเจ็บครรภ์และการคลอด จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินภาวะสุขภาพของมารดาที่ทารกในครรภ์ท่าท้ายทอยอยู่ด้านหลัง และวางแผนให้การดูแลมารดาและทารกในครรภ์อย่างเหมาะสม บทความวิชาการเรื่องนี้อธิบายให้ทราบถึงความหมาย สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ การวินิจฉัย การดูแลรักษา และการพยาบาล รวมทั้งมีกรณีศึกษาและแผนการพยาบาลมารดาที่ทารกในครรภ์ท่าท้ายทอยอยู่ด้านหลัง

 

 

           Occiput posterior position is the most common fetal malposition.  It is a significant health problem because it is associated with labor abnormalities that may lead to adverse maternal and neonatal consequences.  Nurse and midwife are persons who close contract with mothers during labor and birth, so that they must have knowledge and understanding on assessing health of mother with fetal occiput posterior position and planning appropriate interventions.  This article is to explain definition, causes, risk factors, consequences, diagnosis, management, nursing care, as well as a case study and nursing care plan for mother with fetal occiput posterior position.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads