ประสิทธิผลของการสนับสนุนจากครอบครัวต่อพฤติกรรมการออกกำลังกาย ของผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง

  • สุปราณี หมื่นยา

คำสำคัญ:

การสนับสนุนจากครอบครัว, พฤติกรรมการออกกำลังกาย, ผู้สูงอายุ, Family supports, exercise behaviors, elderly

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการสนับสนุนจากครอบครัวต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคุ้ม ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 30 ครอบครัว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย โปรแกรมการสนับสนุนการออกกำลังกายโดยครอบครัว และแบบวัดพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ โดยแบบวัดมีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค เท่ากับ .93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและทดสอบสมมติฐานใช้สถิติทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุหลังการได้รับโปรแกรมการสนับสนุนการออกกำลังกายโดยครอบครัวมากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = -9.88, p < .001)


 

          The purpose of this quasi-experimental research one-group pretest-posttest design was to examine the effect of family supports on exercise behaviors of elderly. The sample used in this study was the elderly and family members who live in the area covered by Bann-kum District Health Promotion Hospital, Chumphon Subdistrict, Lablae District, Uttaradit Province. Thirty families were selected by purposive sampling. The instruments used in this study consisted of the family support on exercise programme, the family support on exercise behaviors questionnaire. Cronbach’s alpha reliability was .93. Data were analyzed using descriptive statistics and the hypotheses tested by paired t-test. The result showed that mean score of exercise behavior in the elderly after receiving the family support on exercise programme were higher in a statistically significantly manner than in the pre-test (t = -9.88, p < .001)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads