กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 (2021): ( กรกฎาคม - กันยายน ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล