ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 (2021): ( กรกฎาคม - กันยายน ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

					ดู ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 (2021): ( กรกฎาคม - กันยายน ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเผยแพร่แล้ว: 30-09-2021

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย