ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพ กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

ผู้แต่ง

  • ปาจรา โพธิหัง โพธิหัง

คำสำคัญ:

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, การสร้างเสริมสุขภาพ, การป้องกันโรค

บทคัดย่อ

          การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย โดยการสืบค้นงานวิจัยปฐมภูมิที่ตีพิมพ์เผยแพร่ วรรณกรรมที่สืบค้นได้นำมาประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานงานวิจัย สกัดข้อมูลตามกรอบแนวคิดการปฏิรูปความรอบรู้ด้านสุขภาพ
          ผลการทบทวนวรรณกรรม พบงานวิจัยทั้งหมด 15 เรื่อง ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน ทั้งหมดมีความน่าเชื่อถือของหลักฐานงานวิจัยในระดับ 4 คือ การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางในกลุ่มวัยที่แตกต่างกัน เครื่องมือ
ที่ใช้ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นแบบสอบถาม การศึกษาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ได้แก่ ปัจเจกบุคคล บริบทด้านสุขภาพ และบริบทด้านสังคม และ 2) ปัจจัยความรอบรู้ด้านสุขภาพส่งผลลัพธ์พฤติกรรมสุขภาพ จากการทบวรรณกรรมดังกล่าวเสนอแนะดังนี้ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลปัจจัยไปเป็นพื้นฐานในการสังเคราะห์กลวิธีในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ นำไปสู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชน เป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bodur, A. S., Filiz, E. & Kalkan, I. (2017). Factors
effecting health literacy in adults: A
community based study in Konya, Turkey.
International journal of caring sciences.
10(1), 100-109.

Brice JH, Travers D, Cowden CS, Young MD,
Sanhueza A, Dunston Y. (2008). Health
literacy among Spanish-speaking patients
in the emergency department. Journal
National Medicine Association. 100(11),
1326-1332.

Caylan, A. Yayla, K., Oztora, S. & Dagdeviren, H. N.
(2017). Assessing health literacy, the factors
affecting it and their relation to some health
behaviors among adults. Biomedical
Research. 28(15), 6803-6807.

Chantarintrakorn, A. (2014). Relationship between
health Literacy and Dengue Hemorrhagic
Fever prevention and control behaviors
of public health volunteers in Suanluang
subdistrict municipality, Krathum Baen
district, Samut Sakorn province. Master of
science (Health education), Major field:
Health education, Department of physical
education, Kasesart University. [In Thai]

Chobthamasakul, S. (2019). Relationship between
health literacy and obesity prevention
behavior of undergraduate students in
Bangkok Metropolitan region. Journal of
Interdisciplinary research: graduate Studies,
8(1), 116-123. [In Thai]

Chotikawanitchakul, O., Pensuk, P., Nachairittiwong,
S. & Unarat, B. (2021). Health Literacy and
liver fluke prevenrion behaviors among
secondary students in the secondary
education service area office region 9.
Department of health Service Support
Journal, 17(1), 35-44. [In Thai]

Chuaysrinuan, J., Chaimay, B. & Woradet, S. (2020).
Factors associated with health literacy
towards obesity prevention among
primary school students in Cha-Uat district,
Nakhon Si Thammarat province. Journal
of community public health, 6(1), 23-35.
[In Thai]

Cunningham, CT., Sykes, LL., Metcalfe, A., Cheng,
A., Riaz, M., Lin, K., Schorr, E., Campbell,
NR. C. & Quan, H. (2014). Ethnicity and
health literacy: a survey on hypertension
knowledge among Canadian ethnic
populations. Ethnicity & disease. 24(3),
276-282.

Chutipattana, N., Sripitak, T. & Thongsamsi, I.
(2021). Relationship between health
literacy and overweight and obesity among
adolescent students in Yala province. Thai
pharmaceutical and health science
journal, 15(2), 98-105. [In Thai]

Darun, P. & Khunpijan, N. (2016). Factors affecting
health literacy and health behavior
outcomes of working-age population in
Porncharoen district, Bueng Kan province.
The office of disease prevention and
control 9th journal. 22(1), 14 -24. [In Thai]

Darun, P. & Krirat, P. (2019). Health literacy
factors influencing on Health behavior
of population in Bueng Kan province.
Department of health Service Support
Journal, 15(3), 71-82. [In Thai]

Ikeda, Ai., Iso, H., Toyoshima, H., Fujino Y., Mizoue,
T., Yoshimura, T., Inaba, Y. & Tamakoshi, A.
(2007). Marital status and mortality among
Japanese men and women: the Japan
collaborative cohort study. BMC public
health; 7:73.

Institute for Population & Social Research. (2017).
Thai health 2017: empowering vulnerable
groups to create a society that is not
abandoned. Nakhon Pathom: Amarin
printing &d publishing. [In Thai]

Jaiboon, O., Vatanasomboon, P., Termsirikulchai,
L., & Satheannoppakao, W. (2015).
Knowledge and GDA nutrition-label health
literacy of secondary school students. The
17th national health education conference
on the role of people and behavior
change. 14-16 May 2015. 39-51. [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-09-2021