ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ของมารดาที่มีบุตรคนแรก

ผู้แต่ง

  • สินี กะราลัย
  • อัมพร เนียมกุลรักษ์
  • สาวิกา ใจบริสุทธิกุล
  • รัขนีกร พยัคฆะโส

คำสำคัญ:

มารดาที่มีบุตรคนแรก, ทัศนคติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงพยากรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของมารดาที่มีบุตรคนแรก กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาที่พาบุตรมารับบริการวัคซีนที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวน 107 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามทัศนคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แบบสอบถามการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และแบบสอบถามความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐาน
          ผลการวิจัยพบว่า มารดาที่มีบุตรคนแรกเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเฉลี่ย 3.25 เดือน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.12 ทัศนคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สามารถร่วมกันทำนายความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวได้ร้อยละ 3.4 (Adjusted R2 = .034, F3,113 = 2.249, p < .05) โดยทัศนคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นปัจจัยเดียวที่สามารถทำนายความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (β = .249, p < .05) ดังนั้นพยาบาลที่แผนกฝากครรภ์ควรส่งเสริมให้มารดาตั้งครรภ์ครั้งแรกมีทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ซึ่งจะส่งผลสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวได้นานขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behaviors.
Organizational Behavior and Human
Decision Process, 50(2), 179-211. Retrieved
from http://dx.doi.org/10.1016/0749-5978
(91)90020-T

Alden, K. R. (2006). Newborn nutrition and feeding.
In D. L. Lowdermilk, & L. E. Perry (Eds.),
Maternity nursing (7th ed.) (pp. 617-630).
St. Louis: Mosby Elsevier.

Arpassakul, P. (2016). Discouraging factors of
breastfeeding among Thai women. Journal
of Public Health Nursing, 30(2), 133-146.
[in Thai]

Bai, Y., Middlestadt, S. E., Peng, C.-Y. J., & Fly, A.
D. (2009). Predictors of continuation of
exclusive breastfeeding for the first six
months of life. Journal of Human
Lactation, 26(1), 26-34. doi: 10.1177/
0890334409350168

Cernadas, J. M. C., Noceda, G., Barrera, L., Martinez,
A. M., & Garsd, A. (2003). Maternal and
perinatal factors influencing the duration
of exclusive breastfeeding during the first
6 months of life. Journal of Human
Lactation, 19(2), 136-144. doi:10.1177/
0890334403253292

Chanachai, S., Sinsuksai, N., Thananowan, N., &
Phahuwatanakorn, W. (2014). Knowledge,
attitude, self-efficacy, spousal and nurse
support predicting 6-weeks exclusive
breastfeeding. Journal of Nursing Science,
32(1), 51-60. [in Thai]

Chansiri, S., Phahuwatanakorn, W., & Yusamran, C.
(2017). Influences of breastfeeding
attitude subjective norm and self-efficacy
on intention to exclusive breastfeeding
among teenage pregnant women. Journal
of Nursing Science, 35(4), 49-60. [in Thai]

Chusilp, K. (2017). Breastfeeding and brain
development. Retrieved from https://
thaibf.com/wp-content/uploads/2017/
07/2- [in Thai]

Dodgson, J. E., Henly, S. J., Duckett, L., & Tarrant,
M. (2003). Theory of planned behaviorbased
models for breastfeeding duration
among Hong Kong mothers. Nursing
Research, 52(3), 148-158. doi: 10.1097/
00006199-200305000-00004

Ho, Y. J., & McGrath, J. M. (2011). Predicting
breastfeeding duration related to maternal
attitudes in a Taiwanese sample. Journal
of Perinatal Education, 20(4), 188-199.
doi: 10.189/1058-1243.20.4.188

Jancharoen, P. (2017). Factors influencing breast
feeding behaviors of mothers in territory
health promotion hospital in Tambon
bangtoey Muang Chachoengsao. Retrieved
from https://www.govesite.com/uploads/
20171120083444BU9XA7S/store/2017112
0154652sUS2Ysu.pdf [In Thai]

Kramer, M. S., & Kakuma, R. (2002). Optimal
duration of exclusive breastfeeding.
Cochrane Database of Systematic Reviews,
1, 1-40. doi:10.1002/14651858.cd003517

Karande S, & Perkar S. (2012). The lowa infant
feeding attitude scale. Retrieved from
https://www.researchgate.net/figure/
The-Iowa-infant-feeding-attitude-scale-8_
tbl1_236252238

National Statistical Office & United Nations
Children’s Fund. (2016). Thailand multiple
indicator cluster survey 2015- 2016, final
report. Bangkok: NSO and UNICEF.
National Statistical Office. (2020). Project to survey
the situation of children and women in
Thailand, multiple indicators cluster survey
2019, complete report. Bangkok: National
Statistical Office.

Persad, M. D., & Mensinger, J. L. (2007). Maternal
breastfeeding attitudes: Association with
breastfeeding intent and socio-demographics
among urban primiparas. Journal of
Community Health, 33(2), 53-60. doi:10.
1007/s10900-007-9068-2

Quinn, P., O’Callaghan, M., Williams, G., Najman,
J., Andersen, M., & Bor, W. (2001). The effect
of breastfeeding on child development
at 5 years: A cohort study. Journal of
Paediatrics and Child Health, 37(5),
465-469. doi: 10.1046/j.1440-1754.2001.
00702.x

Rao, M., Hediger, M., Levine, R., Naficy, A., & Vik,
T. (2002). Effect of breastfeeding on
cognitive development of infants born
small for gestational age. Acta Paediatrica,
91(3), 267-274. doi: 10.1080/0803525025
2833905

Swanson, V., & Power, K. G. (2005). Initiation and
continuation of breastfeeding: Theory of
planned behaviour. Journal of Advanced
Nursing, 50(3), 272-282. doi:10.1111/j.1365-
2648.2005.03390.x

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). Using
multivariate statistics (7th ed). Boston:
Pearson Education.

Wangsawat, T., Kaleang, N., Phibal, A., Jaisomkom,
R., & Hayeese, W. (2014). Factors influencing
intention to exclusive breastfeeding for
6 months of mothers in Naradhiwat
province. Nursing Journal, 41(Special),
133-133.

World Health Organization [WHO]. (2011). Exclusive
breastfeeding for six months best for
babies everywhere. Geneva: World Health
Organization. Retrieved from http://www.
who.int/mediacentre/news/statements/
2011/breastfeeding_20110115/en/

World Health Organization [WHO]. (2014). Global
nutrition targets 2025 breastfeeding policy
brief. Retrieved from https://apps.who.int/
iris/handle/10665/149022

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-09-2021