Factors associated with Opisthorchisviverrini Infection of People in Rattanaburi District, Surin Province, Thailand

Authors

  • วิไลพร สาศิริ Rattanaburi Hospital, Surin Province
  • พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ Faculty of Public Health, KhonKaen University

Keywords:

Opisthorchisviverrini, Opisthorchaisis, behavior, risk group, re-infect

Abstract

Opisthorchisviverrini (OV) infection is a serious public health problem in Thailand especially
in Northeast and North region, infection rates remain high because people are still eating raw f ish.
The prevalence of OV infection in Surin Province remains high in various parts of Province especially
Rattanaburi District where is located along the Mun River. This a unmatched case - control study
and the aim of this study was to identify factors associated with OV infection among people
in Rattanaburi District, Surin Province. The cases were the 102 participants who were found
to have a positive test result for OV infection by Kato’s thick smear technique during October 2014
to September 2015. Two controls were selected for each case, and 204 controls who were
negative results. The data were collected by structure questionnaires 306 participants (102 cases and
204 controls). The associations between case – control status and potential risk factors were analyzed
using multiple logistic regression and presented with adjusted odds ratio (ORadj), 95% of con dent
intervals (95% CI). Statistical analyses were performed using STATA version 10.0 and statistical
signi cance was set at p – value < 0.05 level.
In the Multivariate analysis, the results showed that the factors which had a statistically
signi cant association with OV infection were the past use of praziquantel (ORadj = 2.62, 95% CI: 1.51
to 4.58), eating raw fish dishes (Lap Pa) (ORadj = 2.14, 95% CI: 1.08 to 4.24) and water
resource habitat about 10 kilometers(ORadj = 1.81, 95% CI: 1.02 to 3.20)
This study showed that people lived near river about 10 kilometers who were highly risk
group. Therefore Public Health Organization should be intervened the health behavioral change
and health education campaign needs to be organized in areas adjacent to rivers, so they do not
change their behavior and repeatedly re-infect themselves.

References

1. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. รายงานผลการศึกษาสถานการณ์โรคหนอนพยาธิ และโปรโตซัว
ของประเทศไทย พ.ศ. 2552. กรุงเทพ ฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์;
2552.
2. พิศาล ไม้เรียง และเอมอร ไม้เรียง. การตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และรักษามะเร็งท่อนํ้าดีของประเทศไทย.
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน. 2557; 13 (3):167 – 182.
3. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และสรญาแก้วพิทูลย์. พยาธิใบไม้ตับในประเทศไทย. วารสารวิชาการ มอบ. 2553;
12 (1): 49 – 63.
4. สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข. สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี 2552. กรุงเทพ ฯ : องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์; 2552.
5. Sithithaworn P, Andrews RH, Wongsaroj T, et al. The current status of Opisthorchiasis and
Clonorchiasisin the Mekong basin.ParasitolInt 2012;61(1):1–16.
6. Kaewpitoon SJ, Rujirakul R, Ueng - arporn N, et al. Community - based cross – sectional study
of carcinogenic human liver f l uke in elderly from Surin Province, Thailand. Asian Pac J Cancer
Prev 2012;13(9):4285–88.
7. กิตติพงษ์ พรมพลเมือง และปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์. การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
ของประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภู. Graduate ResearchConference 2014
KhonKaen University: 1882 – 88.
8. Kaewpitoon SJ, Kaewpitoon N, Rujirakul R, et al. The carcinogenic liver uke Opisthrochisviverrini
among rural community people in Northeast Thailand: a cross – sectional descriptive. study using
multistagesampling technique. Asian Pac J Cancer Prev 2015;16(17):7803-07.
9. กลุม่ งานเวชศาสตรค์ รอบครัวและหนว่ ยบริการปฐมภูมิ. สรุปรายงานการตรวจคัดกรองพยาธิ ปงี บประมาณ
2558. รัตนบุรีสุรินทร์: โรงพยาบาลรัตนบุรี, 2558.
10. กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและหน่วยบริการปฐมภูมิ. สรุปผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อนํ้าดี ปีงบประมาณ 2558. รัตนบุรีสุรินทร์: โรงพยาบาลรัตนบุรี, 2558.
11. Schlesselman JJ.Case – control studies: Design, conduct, analysis.USA: Oxford University; 1982.
12. อินทิรา เทียมแสน. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนตำบลนํ้ารัด อำเภอหนองม่วงไข่
จังหวัดแพร่. [การค้นคว้าแบบอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต]. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่; 2551.
13. Hsieh FY, Bloch AD, Larsen MD. A simple method of sample size calculation for linear and
logistic regression. Stat in Med 1998; 17(14):1623 –34.
14. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิ
ใบไม้ตับในชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์; 2552.
15. Thaewnongiew K, Singthong S, Kutchamart S, et al. Prevalence and risk factors for Opisthorchis
viverriniinfections in upper Northeast Thailand. Asian Pac J Cancer Prev2014;15(16):6609-12.
16. Saengsawang P, Promthet S, Bradshaw P.Reinfection by Opisthorchisviverrini after treatment with
Praziquantel. Asian Pac J Cancer Prev 2016;17(2):857-62.
17. วนิดา โชควาณิชย์พงษ์, อำไพ สารขันธ์, และศุลีพร แสงกระจ่าง. การสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติ
การบริโภคปลาดิบและการเกิดมะเร็งท่อนํ้าดี. วารสารโรคมะเร็ง. 2552;29(4):162–75.
18. Wang Y, Feng C, & Sithithaworn P. Environmental determinants of Opisthorchisviverriniprevalence
in Northeast Thailand. Geospatial Health 2013;8(1):111–123.
19. Rangsin R, Mungthin M, Taamasri P, et al. Incidence and risk factors of Opisthorchisviverrini
infections in rural community in Thailand. Am J Trop Med Hyg 2009;81(1):152–55.
20. Suwannahitatorn P,Klomjit S, Naaglor T, et al. A follow – up study of Opisthorchisviverrini
infection after the implementation of control program in a rural community, Central Thailand.
Parasites &vector 2013;6(188):1–8.

Published

2017-03-31

How to Cite

สาศิริ ว., & ศุกรเวทย์ศิริ พ. (2017). Factors associated with Opisthorchisviverrini Infection of People in Rattanaburi District, Surin Province, Thailand. The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal, 23(1), 41–51. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ODPC9/article/view/189041