การประเมินผลด่านชุมชนเพื่อลดอุบัติเหตุการจราจรทางถนน เขตสุขภาพที่ 9 ช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2561

Authors

  • สมร นุ่มผ่อง The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima
  • ขนิษฐา ศรีวันทา The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima
  • ภัทร สว่างดี The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima
  • พวงเพชร กฤษหมื่นไวย The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima

Keywords:

Community checkpoints, Road traffic accident, Songkran festival

Abstract

Songkran festival, the rural areas have been occurring the highest road traffic accident by motorcycles. Drinking and
driving is the major cause of accidents. Community checkpoints were set up for extract drinkers outside from communities
to main roads. The evaluation purposes to compare inputs, processes, outputs, outcomes, and impacts of the operations.
The original community checkpoints which used the guideline from Department of Disease Control (preparing, setting,
and monitoring) and top down community checkpoints which not used those were compared. The evaluation research
were applied for the study. The community checkpoints were purposively selected 16 areas of health region 9th, and

data collection were done among 7-15 of service providers and 320 of service recipients. Qualitative and quantitative
data were approached, and sampling cases were purposively selected with inclusion criteria, and we also used t-test
for comparing the mean between 2 groups. The results found that personnel were sufficient for the original community
checkpoints, but there were insufficient for the top down community checkpoints. Budgets were not enough for 2 types,
and materials for the original community checkpoints had more readiness than the top down community checkpoints.
Processes, outputs, and outcomes between 2 types had similar; the data cloud not show trend of impact such as number
of the accidents. However, severity and the number of death cases were reduced after community checkpoint were set up.
Knowledge and practice were not difference among service recipients, but the mean score of attitude between 2 groups were
statistically significant differences (x = 47.7±4.3 VS 49.3±4.9) with the confidence interval of 95% (p-value = 0.002*)
In conclusion, benefit of the community checkpoints were similar, but qualitative approached found that participation of
communities, readiness, and volunteer of the original community checkpoints were more willingness than the top down
community checkpoints. They will continuously set up it by themselves. In contrast, the top down community checkpoints
will not be done if the commanders do not order. For recommendation, we should develop them to become as the original
community checkpoints.

References

1. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. เป้าหมายการทำงาน "ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน"
ปีงบประมาณ 2561 รายจังหวัดรายไตรมาส[ออนไลน์]. 2561 [เข้าถึงเมื่อ 2561 มกราคม 20].
เข้าถึงได้จาก http://www.thaincd.com/2016/news/hot-news.
2. เปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์. ผลการส่งเสริมการตั้งศูนย์สร่างเมาในด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9
[ออนไลน์]. 2559 [เข้าถึงเมื่อ 2561 มกราคม 15]. เข้าถึงได้จาก http://odpc9.ddc.moph.go.th/
Research/SoberUpCenter.pdf. ธีระวุธ ธรรมกุล และคณะ 2559. อ้างถึงใน ศูนย์อำนวยการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่. รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556. [ออนไลน์]. 2556[เข้าถึงเมื่อ 2558 มีนาคม 7]. เข้าถึงได้จาก
http://www.roadsafetythai.org/.
3. ณัฐกานต์ ไวยเนตร และคณะ. การขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรการชุมชน (ด่านชุมชน) ในช่วงฃเทศกาลสงกรานต์
ปี 2558. [ออนไลน์]. 2558. [เข้าถึงเมื่อ 2561 เมษายน 10]. เข้าถึงได้จาก http://www.thaincd.com.
4. ธีระวุธ ธรรมกุล และคณะ 2559. อ้างถึงในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ. ข้อมูลอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
(ปี2551-2558). [ออนไลน์]. 2559. [เข้าถึงเมื่อ 2558 มีนาคม 7]. เข้าถึงได้จาก http://www.niems.go.th/th/.
5. ธีระวุธ ธรรมกุล และคณะ 2559. กระบวนการและผลลัพธ์ของการตั้งด่านชุมชน ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์.วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 2559;22; 2: 5-16.
7. กัลป์ยาภัสร์ อัครภูมิรัศม์ และคณะ2558. ด่านชุมชนพุทไธสง. [ออนไลน์]. 2558. [เข้าถึงเมื่อ 2561 มีนาคม 15].
เข้าถึงได้จาก www.thaincd.com/document/file/download/powerpoint.
8. ศุภามน จันทร์สกุล. ยุคสมัยของการประเมินผลและแนวคิดทฤษฎีของนักประเมิน. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2557;8:68-79.
9. Bill and Melinda Gates Foundation to Emory University, Rollins School of Public health.
Sample size. [Online]. 2013. [Cited 2018 March 5]. Available from: https://www.openepi.com
/SampleSize/.
10. Bloom, B. S. et al. (1971). Hand book on formative and summative evaluation of student
learning. New York: McGraw Hill.
11. เยาวมาลย์ จ้อยจุฬี. การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นต่อการจัดการมูลฝอย: ศึกษาเฉพาะ
กรณีเทศบาล ตำ บลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี [รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพ:
มหาวิทยาลัยเกริก, 2542.
12. สำ นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการดำ เนินงานการป้องกันและ
ลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560. [ออนไลน์].2560.
[เข้าถึงเมื่อ 2561 กุมภาพันธ์8].เข้าถึงได้จากhttp://www.thaincd.com/2016/mission5.
13. กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการรายงานการดำเนินงานป้องกัน
และลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561. [ออนไลน์].
2561. [เข้าถึงเมื่อ 2561 มีนาคม 30]. เข้าถึงได้จาก http://pher.moph.go.th/wordpress/home/.

Published

2019-08-28

How to Cite

นุ่มผ่อง ส., ศรีวันทา ข., สว่างดี ภ., & กฤษหมื่นไวย พ. (2019). การประเมินผลด่านชุมชนเพื่อลดอุบัติเหตุการจราจรทางถนน เขตสุขภาพที่ 9 ช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2561. The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal, 25(3), 76–86. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ODPC9/article/view/212294

Issue

Section

Original Articles