Action research for promoting health among hypertension patients by using chronic care model (CDM) at Kham Sakeaseang hospital

Authors

  • Nithikun Kyoyu โรงพยาบาลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

Keywords:

Health promotion on hypertension patients, Chronic Care Model (CDM), Quality management Deming Cycle: PDCA

Abstract

Action research for promoting health among hypertension patients by using the chronic care model (CDM) at Kham Sakaesaeng hospital. In order to use the research results and the success factors in providing chronic care services health promotion for patients with hypertension in Kham Sakaesaeng hospital. The sampling group was selected by 190 people, are chronic disease clinic staff 7 people and 183 hypertension patients. The research instrument was the interview. Data were collected before and after the research. Follow the health promotion procedures for patients with hypertension and using the chronic care knowledge manual. Analyze quantitative data using descriptive statistics. Distribution, frequency, percentage, mean, standard deviation, and content analysis by a descriptive description. The result of the research that after the provision of health promotion services by the chronic care model (CDM). The statistically increasing average score of significant P-value 0.05. 1)Kham Sakaesaeng hospital chronic care model (CDM). Consisted of (1) Conducting a research meeting (P: Plan) with a sample of non-communicable disease clinic staff members of Kham Sakaesaeng hospital (2)Health promotion (D: Do) is carried out through the chronic disease care knowledge manual follow chronic care steps (3) There are an inspection and review of problems and obstacles in the operation (C: Check) and (4) Continuous improvement and development of the draft plan: A: Action according to chronic disease care procedures 2) There are success factors in caring for chronic care model (CDM), including (1) self-management support model (2) delivery system design model (3) Decision support model (4) Clinical information system model (5) Community resource linkages model and (6) The satisfaction of the chronic care model of Kham Sakaesaeng hospital the highest level. Suggestions from research chronic care model (CDM) 1) procedures should be used and implemented, with physicians, pharmacists, and multidisciplinary groups working as operational support groups, 2) District Health Office should be expanded the process to the results in sub-district health promotion hospital. There is health promotion for patients with hypertension and other chronic non-communicable patients, 3) Provincial Health Office should be a policy or a plan for the development of medical staff, nurses, and multidisciplinary staff to have knowledge, understanding, and health promotion for patients with hypertension and other chronic non-communicable patients. In accordance with the chronic care model (CDM), in order to be able to effectively manage chronic non-communicable diseases. Proposal for the next research should be researched on the effects of health promotion on other non-communicable diseases. By using the chronic care model (CDM) as a research guideline.

References

1. World Health Organization. Global action plan for the prevention and control of NCDs 2013-2020. 2013; 61-63.

2. กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล. สถานการณ์และการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ. ในสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค. รายงานประจำปี 2560. พิมพ์ครั้งที่ 1.นนทบุรี: สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2560: 25-29.

3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา. เอกสารประกอบการบรรยายสรุปตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2560. การประชุมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติจังหวัดนครราชสีมา รอบที่ 1/2560; 1 กุมภาพันธ์ 2560; สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: 2560. หน้า 7-15.

4. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามสะแกแสง. เอกสารรับการตรวจราชการ รอบ 1/2561. การประชุมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติอำเภอขามสะแกแสง รอบที่ 1/2561; 16 กุมภาพันธ์ 2561; โรงพยาบาล ขามสะแกแสง. นครราชสีมา: 2560. หน้า 9-10.

5. Marta Gorina and Maria Alvarez. Effectiveness of primary healthcare educational interventions undertaken by nurses to improve chronic disease management in patients with diabetes mellitus, hypertension and hypercholesterolemia: A systematic review. International Journal of Nursing Studies. 2018; 86: 139-150.

6. Yamane, T. Statistic: An Introductory Analysis. 3rd ed. New York: Harper and Row; 1973.

7. Deming, W.E. PDCA cycle a quality approach. Cambridge: MA MIT; 1993.

8. สุวิมล ติรกานันท์. การสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การปฏิบัติ. พิมพ์ ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

9. ศิริเนตร สุดี. การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน. [ปริญญานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ; 2560.

10. ณัฏฐินี เสือโต และคณะ. ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิต ในกลุ่มอายุ 35 - 59 ปี ที่ควบคุมความดันโลหิตสูงไม่ได้. วารสารพยาบาลสาธารณสุข 2560; 32: 95-114.

11. วิภาพร อุตตมะ. การประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานใน รพ.สต. อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 2560; 4: 2-16.

12. พิศสมัย บุญเลิศ, เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์ และศุภวดี แถวเพีย. การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้านติดเตียงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมัน ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 2559; 23: 79-87.

13. นวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา และคณะ. การพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยเบาหวานควบคุมไม่ได้. วารสารกองการพยาบาล 2560; 44: 141-158.

14. ปราโมทย์ ถ่างกระโทก. บทบาทพยาบาลวิชาชีพในการจัดการโรคเรื้อรัง. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 2560; 37: 154-159.

15. วีรชัย บริบูรณ์. การพัฒนาแนวทางการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ของจังหวัดสิงห์บุรี. วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย 2559; 6: 61-70.

16. ภิญยา ไปมูลเปี่ยม, พัชนี อินใจ, วินัย ปันทะนะ และไชยวัฒน์ น้ำเย็น. การพัฒนาระบบการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน ภายใต้บริบทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน. วารสารระบบสาธารณสุข 2560; 25: 394-400.

Downloads

Published

2020-10-01

How to Cite

Kyoyu, N. . (2020). Action research for promoting health among hypertension patients by using chronic care model (CDM) at Kham Sakeaseang hospital. The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal, 26(3), 25–34. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ODPC9/article/view/246221

Issue

Section

Original Articles