The Effects of Tai Chi on Sleep Quality, Well-Being and Physical Performances among Older Adults

Main Article Content

Sunuttra Taboonpong
Napatharin Puthsri
Wipawee Kong-In
Aimorn Saejew

Abstract

     ความเสื่อมถอยทางสรีรวิทยาของผู้สูงอายุทำให้ผู้สูงอายุต้องพบกับปัญหาหลายประการ เช่น โรคเรื้อรัง สมรรถภาพทางกายถดถอย และความผิดปกติทางอารมณ์ การฝึกไทชีได้รับการยอมรับว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุทั้งจิตใจและร่างกาย แต่การศึกษาวิจัยถึงผลดีของไทชียังมีจำกัด การศึกษานี้ใช้แบบวิจัยกึ่งทดลองที่มีการทดสอบก่อน-หลังและมีกลุ่มควบคุม มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาผลของการฝึกไทชีที่มีความเข้มในการฝึกไม่มาก และช่วงระยะเวลาการฝึกสั้น ต่อคุณภาพการนอนหลับ ความผาสุข และสมรรถภาพทางกาย กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกจากผู้สูงอายุที่พักอาศัยในสถานสงเคราะห์ของรัฐ ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวนกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 25 คน กลุ่มทดลองฝึกไทชีอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลานาน 20 นาที ติดต่อกันเป็นเวลา 12 สัปดาห์ กลุ่มควบคุมมีกิจกรรมตามปกติไม่มีการฝึกไทชี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามคุณภาพการนอนหลับของพิสเบริก และแบบสอบถามความผาสุก สำหรับสมรรถภาพทางกายที่ศึกษาประกอบด้วยการยืนยกขาขึ้น-ลงกับที่เป็นเวลา 2 นาที ความจุปอด และการนั่งตัวงอ ซึ่งได้รับการทดสอบจากเจ้าหน้าที่ของการกีฬาจังหวัด  กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการประเมินตัวแปรผลลัพท์ดังกล่าว 2 ครั้งคือในสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่14 ของการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทีอิสระและทีคู่
         ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มการทดลองและกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างด้านคุณลักษณะประชากร และตัวแปรผลลัพธ์ก่อนการทดลอง ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนคุณภาพการนอนหลับ(p<. 01) และจำนวนครั้งของการยกขาขึ้น-ลง มากกว่ากลุ่มควบคุม (p<.05) สำหรับค่าความเปลี่ยนแปลงของความผาสุก ความจุปอด และการนั่งตัวงอระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการฝึกไทชีในระดับความเข้มต่ำเป็นเวลา 12 สัปดาห์ สามารถเพิ่มคุณภาพการนอนหลับ และยืดหยุ่นกล้ามเนื้อหลังและขาของผู้สูงอายุ


       The elderly face physiological decline leading to problems such as chronic illness, poor physical performance and emotional disturbance. The practice of Tai Chi is generally considered psychologically and physiologically beneficial for older adults but scientific reports on its benefits are still limited. This quasi-experimental study, a pre-post test with control group design investigated the effects of low intensity and short term Tai Chi practice on sleep quality, general well-being and physical performance. The subjects were purposefully selected from elders who lived in residential care facilities in accordance with the study inclusion criteria.There were 25 elders in each experimental and control group. The experimental group engaged in 22 minutes Tai Chi training at least three times a week for 12 weeks. The control group engaged in their usual activities, without Tai Chi. The Pittsberg Sleep Quality Index (PSQI) and General Well-Being Scale (GWBS) questionnaires were used to assess the subjects’ sleep quality and well-being. The physical performances including 2 minutes step test, lung capacity, and sit and reach test were measured by a professional staff from a Provincial Sport Authority.


         These measures were taken at the first and fourteenth weeks of the study. Independent and paired t-tests were used in data analysis. The two groups had no difference in personal characteristics and baseline outcome measures. The experimental group showed significantly greater change score of the PSQI (p<. 01) and step test (p<.05). The change scores of the GWBS, lung capacity, and sit and reach test between the two groups showed no differences.


          The results indicated that a low intensity Tai Chi exercise for 12 weeks could improve sleep quality and physical performance on balance and flexibility of legs in older adults.


 

Article Details

How to Cite
1.
Taboonpong S, Puthsri N, Kong-In W, Saejew A. The Effects of Tai Chi on Sleep Quality, Well-Being and Physical Performances among Older Adults. PRIJNR [Internet]. 2013 Feb. 6 [cited 2023 Feb. 3];12(1):1-13. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/PRIJNR/article/view/5887
Section
Original paper

References

1. Penedo FJ, Dahn JR. Exercise and well-being: A review of mental and physical health benefits associated with physical activity. Current Opinion in Psychiatry. 2005; 18: 189-193.

2. Bean JF, Vora A, Frontera WR. Benefits of exercise for community-dwelling older adults. Archieve of Physical Medicine and Rehabilitation. 2004; 85:s31-s42.


3. Fontana JA, The energy costs of a modified from of tai chi exercise. Nursing Research. 2000; 49: 91-96.

4. Klein PJ, Adam WD. Comprehensive therapeutic benefits of Taiji: A critical review. American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation. 2004 ; 83: 435-745.

5. Wang C, Collet JP, Lau J. The effect of Tai Chi on health outcomes in patients with chronic conditions: A
systemic review. Archives of Internal Medicine. 2004; 164: 493-503.

6. Kuramoto AM. Therapeutic benefits of Tai Chi exercise: Research review. Wisconsin Medical Journal. 2006; 105: 42-46.

7. Ogrydziak D, Levine R. Tûai Chi. In Bright MA. Holistic health and healing. Philadelphia: FA Davis company.2001: 305-311

8. Chen K-M, Snyder M. A research-based use of Tai Chi/ movement therapy as a nursing intervention. Journal of Holistic Nursing. 1999; 17: 267-279.

9. Li F, Fisher KJ, Harmer P, Irbe D, Tearse RG, Weimer C. Tai Chi and self-rated quality of sleep and daytime sleepiness in older adults: A randomized controlled trial. Journal of American Geriatric Society. 2004; 52: 892-900.

10. Taylor-Piliae RE, Haskell WL, Waters CM, Froelicher ES. Change in perceived psychosocial status following a 12-week Tai Chi exercise program. Journal of Advanced Nursing. 2006; 54: 313-329.

11. Choi JH, Moon JS, Song R. Effects of sun-style Tai Chi exercise on physical fitness and fall prevention in fall prone older adults. Journal of Advanced Nursing. 2005; 51: 150-156.

12. The National Commission of the Elderly. Situation of the Thai elderly. Bangkok: The Bureau of empowerment for Older Persons, The Office of Welfare Promotion, Protection and Empowerment of Vulnerable Groups, The Ministry of Social Development and Human Security, 2005.

13. Sritanyaratana W, Arunsang P, Chareonchai A, Tanasaetaungkul S, Pranchet P. Health service system and health insurance for Thai elderly. Konklan: Klugnanawitaya, 2002.

14. Polit DF, Beck CT. Nursing research: Principles and methods. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williums &Wilkins, 2004.

15. Friedman L. Insomnia and aging. In Lee-Chiong TL. Sleep: A Comprehensive handbook. New Jersey: John Wiley & Sons, 2006, 611-614.

16. Foley DJ, Monjan AA, Brown SL, Simonsick EM, Wallace RB, Blaze DG. Sleep complaints among elderly persons: An epidemiologic study of three communities. Sleep. 1995; 18(6): 425-432.

17. Buysse DJ, Reynolds CF III, Monk TH, et al. The Pittsburgh Sleep Quality Index: A new instrument for
psychiatric practice and research. Psychiatry Research.1998; 28: 193-213.

18. Hooyman NR, Kiyak HA. Social gerontology: A Multidisplinary perspective 6th edition. Boston: Allynand Bacon, 2002.

19. McDowell I, Newell C. Measuring health: A guide to rating scales and questionnaires. New York: Oxford
University Press, 1987.

20. The Sports Authority of Thailand. Simplified Physical Fitness Tests. Bangkok: New Thai Mit Publisher, 2003.

21. NIH Technology Assessment Panel. Integration of behavioral and relaxation approaches into the treatment of chronic pain and insomnia. Journal of the American Medical Association. 1996; 276: 313-318.

22. Youngstedt SD. Effects of exercise on sleep. Clinical Sports Medicine. 2005; 24: 355-365.

23. Thinhuatoey B. Effects of Tai Chi Qigong on sleep among the elderly in residential care facilities. Master of Nursing Science Thesis in Adult Nursing. Prince of Songkla University, Thailand, 2003.

24. Chen KM, Snyder M, Krichbaum K. Tai Chi and well-being of Taiwanese community-dwelling elders. Clinical Gerontologist. 2001; 24: 137-156.

25. Choi JH, Moon J-S, Song R. Effects of Sun-style Tai Chi exercise on physical fitness and fall prevention in
fall-prone older adults. Journal of Advanced Nursing. 2005; 5: 150-157.

26. Hong Y, Li JX, Robinson PD. Balance control, flexibility, and cardio-respiratory fitness among older Tai Chi
practitioners. British Journal of Sport Medicine. 2000; 34: 29-34.

27. Taggart HM. Effects of Tai Chi exercise on balance, function mobility, and fear of falling among older women. Applied Nursing Research. 2002;15: 235-242.

28. Jong SY, Fang YY, Chao YF. The effect of Tai Chi Qui Gong exercises on patientsû pulmonary function, exercise capacity, and quality of life after lobectomy. (abstract) Hu Li Za Zhi. 2004;51:46-54 Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed &cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=15614676& query_hl=5&itool=pubmed_docsum 11/2/2007

29. Rongmuang D. Effect of breathing exercise on pulmonary function among the elderly. Master of Nursing Science Thesis in Gerontological Nursing.Chiengmai University, Thailand; 2002.