Development of the Body Image Self-Schema Scale and the Body Image Possible Selves Scale for Thai Middle-Aged Women

Main Article Content

Parichart Rangkakulnuwat
Linchong Pothiban
Bonnie L. Metzger
Sujitra Tiansawad
Somchai Teaukul

Abstract

               ภาพลักษณ์มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพและภาวะทางจิตใจ ปัจจุบันพบว่า จำนวนหญิงไทยวัยกลางคนเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้น และภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้บุคคลแสวงหาการลดน้ำหนัก แต่ไม่พบว่ามีเครื่องมือเพื่อประเมินภาพลักษณ์ของหญิงไทยวัยกลางคน โดยเฉพาะการวัดด้านความคิด การศึกษานี้เป็นการพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติความเที่ยงและความตรงของแบบวัดจำนวน 2 ชุด ได้แก่ แบบวัดแบบแผนภาพลักษณ์ปัจจุบัน ซี่งใช้เพื่อประเมินความคิดในปัจจุบันและความสำคัญที่บุคคลมีให้กับร่างกายของตน และแบบวัดแบบแผนภาพลักษณ์อนาคต ซี่งใช้เพื่อประเมินความคิดในอนาคตเกี่ยวกับร่างกาย ประกอบด้วยความหวังและ ความกลัวเกี่ยวกับร่างกายของตน


               การศึกษานี้เป็นการพัฒนาเครื่องมือ ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสะดวกได้หญิงไทยเข้าร่วมในการสิกษา จำนวน 507 คน มีอายุระหว่าง 40-60 ปี ที่มีน้ำหนักต่างๆ กัน ทั้งจากหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน กระบวนการพัฒนาเครื่องมือประกอบด้วย การระบุแนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ การสร้างข้อคำถาม การเลือกรูปแบบของเครื่องมือ การตรวจสอบข้อคำถามโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 6 ท่าน การทดสอบความตรงเฉพาะหน้า ความตรงเชิงโครงสร้าง ความตรงตามสภาพ และความสอดคล้องภายในของเครื่องมือ แบบวัดแบบแผนภาพลักษณ์ปัจจุบันประกอบด้วยข้อ คำถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกาย 27 ข้อ ซี่งประเมินโดยซีมานตักดิฟเฟอเรนเชียลสเกล 7 ระดับ และความคิด เห็นเกี่ยวกับความสำคัญของสิงนั้น ซี่งประเมินโดยสิเคิร์ทสเกล 5 ระดับ ส่วนแบบวัดแบบแผนภาพลักษณ์อนาคต ประกอบด้วยแบบวัดความหวัง และแบบวัดความกลัว แต่ละแบบวัดย่อย ประกอบด้วย 27 ข้อคำถาม ซี่งประเมิน โดยสิเคิร์ทสเกล 5 ระดับ แบบวัดทั้ง 2 จุด ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ ความรู้สีกต่อร่างกาย การประมาณขนาดตัว ส่วนประกอบบนใบหน้า สิ่งดึงดูดความสนใจ ความฟิตของร่างกาย การควบคุมน้ำหนัก ภาพรวมของร่างกาย และรูปร่าง การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า แบบวัดดังกล่าวมีดัชนีความตรงตามเนื้อหา และความตรงเชิงโครงสร้างอยู่ในระดับเป็นที่ยอมรับ รวมทํ้งมีความตรงตามสภาพซี่งได้ทดสอบความสัมพันธ์กับแบบวัดความเชี่อมั่นในรูปร่างสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ของเมนเดลสันไวท์ และเมนเดลสัน และแบบวัดการประมาณคำของรูปร่าง ของคอลสินส์ แบบวัดแบบแผนภาพลักษณ์ปัจจุบัน และแบบวัดแบบแผนภาพลักษณ์อนาคตที่พัฒนาขึ้นสามารถ ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัยและในคลินิกเพื่อประเมินภาพลักษณ์ของหญิงไทยวัยกลางคนได้


                Body image is related to various health behaviors and psychological status. Nowadays the number of obese Thai middle-aged women is rising and body image is the primary concern for people who seek to reduce their weight. Cognitive measures related to body image of Thai women have not been found. This study was designed to develop and examine the psychometric properties of two scales: The Body Image Self-Schema Scale (BISSS) which is used for assessing the current thoughts about the body and the importance individuals place on it and the Body Image Possible Selves Scale (BIPSS) which is used for assessing the future thoughts of the body, hopes and fears.


               An instrument development design was used. Convenience sampling was employed to recruit 507 Thai women aged 40-60 years with different weights working in both public and private sectors to participate in this study. Seven steps of the instrument development process included identifying the body image concept, generating the items, determining the format, reviewing the items by six experts, testing of face validity, construct validity, concurrent validity, and reliability. The BISSS is a 27-item 7-point semantic differential (evaluative part) and 5-point Likert scale (important part), while the BIPSS is a 27-item 5-point Likert scale and composed of Hoped for and Feared subscales. Both scales comprise eight dimensions, namely feelings about the body, size estimation, facial features, attractive looks, physical fitness, weight regulation, general appearance, and body shape. The new scales demonstrate an acceptable content validity index and construct validity. Their concurrent validity with the Body Esteem Scale for Adolescents and Adults developed by Mendelson, White, and Mendelson, and the Figure Rating Scale developed by Collins, was also reported. The BISSS and the BIPSS developed in this study can be used as research and clinical tools regarding body image of Thai middle-aged women.  

Article Details

How to Cite
1.
Rangkakulnuwat P, Pothiban L, Metzger BL, Tiansawad S, Teaukul S. Development of the Body Image Self-Schema Scale and the Body Image Possible Selves Scale for Thai Middle-Aged Women. PRIJNR [Internet]. 2013 Feb. 6 [cited 2022 Dec. 9];12(1):40-54. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/PRIJNR/article/view/5894
Section
Original paper

References

1. Pruzinsky T, Cash TF. Understanding body images: Historical and contemporary perspectives. In Cash TF, Pruzinsky T, Body image: A handbook of theory, research, and clinical practice. New York: Guildford Press. 2002: 3-11.

2. Feingold A, Mazzella R. Gender differences in body image are increasing. Psychological Science. 1998; 9: 190-5.

3. Thompson JK, Heinberg LJ, Altabe A, Tantleff-Dunn S. Exacting beauty: Theory assessment, and treatment of body image disturbance. Washington, DC: American Psychological Association, 1999.

4. Devlin MJ, Zhu AJ. Body image in the balance. Journal of American Medical Association. 2001; 286: 2159.

5. Thompson JK, van den Berg P. Measuring body image attitudes among adolescents and adults. In Cash TF, Prunzinsky T, eds. A Handbook of theory, research, and clinical practice. New York: The Guildford Press. 2002: 142-54.

6. Kearney-Cooke A, Striegel-Moore R. The etiology and treatment of body image disturbance. In Garner DM, Garfinkel PD, eds. Handbook of treatment for eating disorders. 2nd ed. New York: Guildford Press. 1997: 295-306.

7. World Health Organization. Obesity: Preventing and managing the global epidemic. Geneva, Switzerland: WHO, 1998.

8. Department of Health MOPH. National food and nutrition survey IV. Bangkok: Ministry of Public Health, 1996.

9. Cooper Z, Fairburn CG. A new cognitive behavioral approach to the treatment of obesity. Behaviour Research and Therapy. 2001; 39: 499-511.

10. Rangkakulnuwat P, Pothiban L. Factors related weight control behaviors in Chiang Mai obese adults. Proceedings of the International Conference of Health Promotion: Evidence, Practice, and Policy on Oct 20-22, 2004 at Chiang Mai, Thailand. Chiang Mai (Thailand): Chotana, 2004.

11. Somkhuanhet S. A study of self weight reduction of persons perceived overweight in Bangkok metrop [thesis]. Bangkok (Thailand): Mahidol University, 1998.

12. Sritipsukho P, Pacharapaisan N. Inappropriate weight management among Thai women consuming anorectics prescribed by private clinics in Bangkok. Journal of Medical Association Thailand. 2004; 87: 1477-81.

13. Anderson LA, Eyler AA, Galuska DA, Brown DR, Brownson RC. Relationship of satisfaction with body size and trying to lose weight in a national survey of overweight and obese women aged 40 and older, United States. Preventive Medicine. 2002; 35: 390-6.

14. Thompson JK. Body image disturbance: Assessment and treatment. Elmsford (NY): Pergamon Press, 1990.

15. Robertson JF, Diekmann JM. Measuring body image. In Franle-Stromborg M, Olsen SJ, eds. Instruments for clinical health care research. 2nd ed. Sudbery (MA): Jones and Barlett. 1997: 213-24.

16. Senekal M, Albertse EC, Momberg DJ, Groenewald CJ, Visser EM. A multidimensional weight-management program for women. Journal of The American Dietetic Association. 1999; 99: 1257-64.

17. Tiggemann M, Rothblum ED. Gender differences in social consequences of perceived overweight in the United States and Australia. Sex Roles. 1988; 18: 75-86.

18. Robinson BE, Bacon JG, OûReilly J. Fat phobia: Measuring, understanding, and changing anti-fat attitudes. International Journal of Eating Disorders. 1993; 14: 467-80.

19. Daoduong S. Meaning of obesity and antiobesity among female undergrad students [thesis]. Bangkok (Thailand): Mahidol University, 2002.

20. Cachelin FM, Rebeck RM, Chung GH, Pelayo E. Does ethnicity influence body-size preference?: A comparison of body image and body size. Obesity Research. 2002; 10: 158-66.

21. Allan J, Mayo K, Michel Y. Body size values of Whiteand Black women. Research in Nursing and Health. 1993; 16: 323-33.

22. Tiggemann M, Stevens C. Body image across the life span: The meaning of weight at different ages. Proceedings of the Body Image Conference. Australia, 1999.

23. Whitbourne SK, Skultety KM. Body image development: Adulthood and aging. In: Cash TF, Pruzinsky T, eds. Body image: A handbook of theory, research, and clinical practice. New York: Guildford Press. 2002: 83-98.

24. Cash TF. Body image: Past, present, and future. Body Image. 2004; 1: 1-5.

25. Cash TF. Cognitive-behavioral perspectives on body image. In Cash TF, Pruzinsky T, eds. Body image: A handbook of theory, research, and clinical practice. New York: Guildford Press. 2002: 38-46.

26. Rosen JC, Reiter J, Orosan P. Assessment of body image in eating disorders with the Body Dysmorphic Disorder Examination. Behaviour Research and Therapy. 1995;33: 77-84.

27. Slade PD, Dewey ME, Newton T, Brodie D, Kimle G. Development and preliminary validation of the Body Satisfaction Scale (BSS). Psychology and Health. 1990; 4: 213-20.

28. Allison DB, Hoy K, Feurnier A, Heymsfield SB. Can ethnic differences in menûs preferences for womenûs body shapes contribute to ethnic differences in female obesity? Obesity Research. 1993; 1: 425-32.

29. Brown JD. The Self. Boston (MA): McGraw-Hill, 1998.

30. Freedman R. Cognitive-behavioral perspectives on bodyimage change. In: Cash TF, Pruzinsky T, Body images: Development, deviance, and change. New York: Guildford Press. 1990: 272-95.

31. Markus H, Zajonz RB. The cognitive perspective in social psychology. In Lindzey G, Aronson E, eds. Handbookof social psychology. 3rd ed. Hillsdale (NJ): Lawrence Erlbaum. 1985: 137-230.

32. Stein KF. Schema model of the self-concept. Image Journal of Nursing Scholarship. 1995; 27: 187-93.

33. Cross SE, Markus HR. Self-schemas, possible selves, and competent performance. Journal of Educational Psychology. 1994; 86: 423-38.

34. Cyranowski JM, Andersen BL. Schemas, sexuality, and romantic attachment. Journal of Personality and Social
Psychology. 1998; 74: 1364-79.

35. Markus H, Nurius P. Possible selves. American Psychologist. 1986; 4: 954-69.

36. Cohen RJ, Swerdlik ME. Psychological testing and assessment: An introduction to tests and measurement. 6th ed. Boston: McGrawHill, 2005.

37. DeVellis RF. Scale development theory and applications. 2nd ed. California: Sage, 2003.

38. Mishel MH. Methodological studies: Instrument development. In Brink PJ, Wood MJ, eds. Advanced design in nursing research. 2nd ed. Thousand Oaks, CI: SAGE, 1998: 235-82.

39. Mendelson BK, White DR, Mendelson MJ. Manual for the Body-Esteem Scale for adolescents and adults. Unpublished manuscript. Center for Research in Human Development, Montreal, Quebec, Canada, 1998.

40. Gunta A. Body image dissatisfaction and use of food products and drugs for weight control among adolescent women [thesis]: Chiang Mai University Chiang Mai, (Thailand), 2002.

41. Collins MC. Body figure perceptions and preferences among preadolescent children. International Journal of Eating Disorders. 1991; 10: 199-208.

42. Hair JF, Anderson RE, Tatham RL, Black WC. Multivariate data analysis. 5th ed. New Jersey: Prentice Hall, 1998.

43. Davis LL. Instrument review: Getting the most from a panel of experts. Applied Nursing Research. 1992; 5: 104-7.

44. Burns N, Grove SK. The practice of nursing research: Conduct, critique, & utilization. 4th ed. Philadelphia (PA): W.B. Saunders, 2001.

45. Ferketich S. Focus on psychometrics: Aspects of item analysis. Research in Nursging & Health. 1991; 14: 165-8.

46. Munro BH. Statistical methods for health care research. 4th ed. Philadelphia: Lippincott, 2001.

47. Polit DF, Hungler BP. Nursing Research: Principles and methods. 6th ed. Philadelphia (PA): Lippincott Williams & Wilkins, 1999.

48. Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2nd ed. Hillslade (NJ): Lawrence Erlbaum, 1988.

49. Grogan S. Body image: Understanding body dissatisfaction in men, women and children. New York: Routledge, 1999.

50. Stein KF, Hedger KM. Body weight and shape selfcognitions, emotional distress, and disordered eating in middle adolescent girls. Archives of Phychiatric Nursing. 1997; XI: 264-75.

51. Cash TT, Melnyk SE, Hrabosky JI. The assessment of body image investment: An extensive revision of the Appearance Schemas Inventory. International Journal of Eating Disorders. 2004; 35: 305-16.

52. Cash TF, Prunzinsky T. Body images: Development, deviance, and change. New York: Guilford Press, 1990.

53. Cash TF, Phillips KA, Santos MT, Hrabosky JI. Measuring çnegative body imageé: Validation of the Body Image Disturbance Questionnaire in a nonclinical population. Body Image. 2004; 1: 363-72.

54. Hetherington MM, Burnett L. Ageing and the pursuit of slimness: Dietary restraint and weight satisfaction in elderly woman. British Journal of Clinical Psychology. 1994; 33: 342-5.

55. Cash TF, Hicks KL. Being fat versus thinking fat:Relationships with body image, eating behaviors, and well-being. Cognitive Therapy and Research. 1990; 14: 327-41.

56. Streiner DL. Figuring out factors: The use and misuse of factor analysis. Canadian Journal of Psychology. 1994; 39: 135-40.

57. Leech NL, Barrett KC, Morgan, GA. SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation. London: Lawrence Erlbaum, 2005.

58. Robinson JP, Shaver PR, Wrightsman LS. Measures of personality and social psychological attitudes. San
Diego (CA): Academic Press, 1991.