Development and Evaluation of a Self-Healing Nursing Model Using Buddhist Meditation to Treat Hypertension

Main Article Content

Jamjuree Saeloo
Urai Hatthakit
Kittikorn Nilmanat

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการพยาบาลเพื่อการเยียวยาตนเองโดยการใช้สมาธิแนวพุทธบำบัดภาวะความดันโลหิตสูง กระบวนการวิจัยเกิดจากความร่วมมือของผู้วิจัย ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง พยาบาล พระภิกษุและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ในชุมชนแห่งหนึ่งของภาคใต้ในประเทศไทย เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตการสะท้อนคิดพิจารณา และการบันทึกภาคสนาม นอกจากนี้มีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามความเครียด แบบสอบถามสติ และเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยายและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการพยาบาลเพื่อการเยียวยาตนเองโดยการใช้สมาธิแนวพุทธบำบัดภาวะความดันโลหิตสูง ประกอบด้วยการส่งเสริมการเยียวยาตนเอง 3 ขั้นตอนหลัก คือ (1) การสร้างความตระหนักในตนเองและการให้ความรู้ (2) การส่งเสริมความสงบใจและปัญญา และ (3) การดำรงไว้ซึ่งความสงบและปัญญา ซึ่งการสร้างความตระหนักในตนเองและการให้ความรู้ เป็นการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความดันโลหิตสูงและปัจจัยที่มีผลต่อความดันโลหิตสูง การส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการทำสมาธิแนวพุทธและการสร้างความร่วมมือ ส่วนการส่งเสริมความสงบใจและปัญญาประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับสาระที่สำคัญและหลักการทำสมาธิแนวพุทธ การแนะนำการเตรียมตัวก่อนการทำสมาธิแนวพุทธ การส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในการสวดมนต์และการทำสมาธิแนวพุทธ การให้คู่มือและวีซีดีเกี่ยวกับการทำสมาธิแนวพุทธ การสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศผ่อนคลายในระหว่างปฏิบัติสมาธิแนวพุทธ การส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจในความสามารถในการทำ สมาธิแนวพุทธ การกระตุ้น ให้สวดมนต์และทำสมาธิแนวพุทธที่บ้านหรือที่วัด อย่างน้อย 30 นาที ทุกวันอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำสมาธิแนวพุทธและเยียมบ้านทุกอาทิตย์หลังจากที่ให้ความรู้ในการทำสมาธิ สำหรับการดำรงไว้ซึ่งความสงบและปัญญา ประกอบด้วยการเยียมบ้านเดือนละครั้ง การสนับสนุนให้ทำสมาธิแนวพุทธอย่างต่อเนื่อง การกระตุ้นให้สมาชิกในครอบครัวสนับสนุนให้ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงทำสมาธิแนวพุทธ จัดให้มีการสวดมนต์และการท

Article Details

How to Cite
1.
Saeloo J, Hatthakit U, Nilmanat K. Development and Evaluation of a Self-Healing Nursing Model Using Buddhist Meditation to Treat Hypertension. PRIJNR [Internet]. 2013 Feb. 6 [cited 2022 Jul. 3];16(1):64-77. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/PRIJNR/article/view/6029
Section
Original paper

Most read articles by the same author(s)