กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการจัดการตนเอง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ค่าดัชนีมวลกาย และเส้นรอบเอว ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่มีภาวะอ้วนลงพุง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy