การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจากหินปูนที่ได้รับการกรอด้วยเครื่องกรอหัวเพชรและใส่ขดลวดค้ำยัน : กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • วัลลภา หงษ์สวัสดิ์ โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำสำคัญ:

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ , เครื่องกรอหัวเพชร , ขดลวดค้ำยัน

บทคัดย่อ

      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบจากหินปูนได้รับการกรอด้วยเครื่องกรอหัวเพชรและใส่ขดลวดค้ำยัน  2) นำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ในการพัฒนางานด้านการพยาบาลของหน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  กรณีศึกษา จำนวน 1 ราย เป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอย่างรุนแรงจากการมีหินปูนจำนวนมากเกาะที่หลอดเลือดหัวใจข้างขวา  ซึ่งแพทย์รักษาโดยการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนและนัดกลับมาอีกครั้งเพื่อกรอแคลเซียมและแผ่นไขมันออกด้วยเครื่องกรอหัวเพชรและใส่ขดลวดค้ำยัน  การพยาบาลผู้ป่วยจึงมีความซับซ้อนและต้องประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีร่วมกับกระบวนการพยาบาล 5 ขั้นตอน ได้แก่ ประเมินสภาพ วินิจฉัยทางการพยาบาล วางแผนการพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาล และประเมินผล  รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยและครอบครัว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำอันนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจขาดเลือดตามมา

      ดังนั้นการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจากหินปูนควรเน้นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ การดำเนินโรค และการป้องกัน รวมทั้งคำแนะนำเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมแก่ทั้งผู้ป่วยและญาติ  เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองและสังเกตอาการผิดปกติที่จำเป็นต้องมารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างทันถ่วงที  ซึ่งจะลดอัตราเสียชีวิตและพิการได้

   

   

References

Bumrungrad International Hospital. (2020). Limestone sticking to coronary arteries at which level risk of sudden heart attack. Retrieved June 4, 2023 from https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/november-2020/calcified-plaques-increase-risk-heart. (In Thai)

Cardiac Catheterization Unit Ratchaburi Hospital (2023). Statistics of patients admitted to the Cardiac Catheterization Unit Ratchaburi Hospital yearly. (In Thai)

Department of Disease Control Ministry of Public Health. (2022). Department of Disease Control joined the campaign for World Heart Day on 29 September 2022 . Retrieved June 4, 2023 from https://www.hfocus.org/content/2022/09/26061. (In Thai)

Low, R., & Yeo, K.K. (2018) Clinical Cases in Coronary Rotational Atherectomy: Complex Cases and Complications (Clinical Cases in Interventional Cardiology) 1st ed. Singapore; Springer International Publishing.

Nilllaum, R., Pinyopasakul, W., Ayuthya, N. S., & Sriprasong, S. (2016) Predicting factors of perceived readiness for hospital discharge in caregivers of patients with acute myocardial infarction. Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing, 27(1), 44-55.

Phongpong, R. (2021). Documentation on adult nursing 2. Faculty of Nursing Buriram Rajabhat University.

Worasuwanrak, S. (2022). Expand coronary arteries or block. by Rotablator. Retrieved June 4, 2023 from https://www.ryt9.com/s/prg/3319724. (In Thai)

World Health Organization. (2015). Global atlas on cardiovascular disease prevention and control. Geneva: WHO.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-30