ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อระดับความดันโลหิต และความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ผู้แต่ง

  • สุพัตรา เปลื้องรัตน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

คำสำคัญ:

ความดันโลหิต, ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง

บทคัดย่อ

     การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อระดับความดันโลหิตและความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 45 ราย โดยใช้กรอบแนวคิดการจัดการตนเองของเครียร์ กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการจัดการตนเองเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ประกอบด้วย 1)การเตรียมผู้ป่วยอย่างมีส่วนร่วม  2)การจัดการตนเอง และ3)การติดตามและประเมินผลพฤติกรรมของผู้ป่วย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกระดับความดันโลหิต และแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา

             ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความดันโลหิต SBP หลังทดลองต่ำกว่าก่อนทดลอง  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 5.404, P < .001) และระดับความดันโลหิต DBP หลังทดลองต่ำกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 4.885, P < .001) และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

             ผลการวิจัยสรุปได้ว่า โปรแกรมการจัดการตนเองต่อระดับความดันโลหิตและความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ทำให้การจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงดีขึ้น ดังนั้นจึงควรนำโปรแกรมนี้ไปใช้ในคลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วต่อไป

References

Aekplakorn W, Suriyawongpaisal P, Tansirisithikul R, Sakulpipat T, Charoensuk P. (2016). Effectiveness of self-monitoring blood pressure in primary care: a randomized controlled trial, J Prim Care Community Health, 7(2), 58-64. (in Thai)

Anderson, A. H., Yang, W., Townsend, R. R., Pan, Q., Chertow, G. M., Kusek, J. W., Charleston, J., He, J., Kallem, R., Lash, J., P., Miller, E., R., Rahman, M., Steigerwalt, S., Weir, M., Wright, J., T., Feldman, H., I., & Chronic Renal Insufficiency Cohort Study Investigators.(2015). Time-updated systolic blood pressure and the progression of chronic kidney disease: a cohort study. Annals of internal medicine, 162(4), 258-265.

Corington, S. Panuthai, S. & Khapholsiri, T. (2021). Health literacy and self-management among elderly monks with hypertension. Nursing Journal, 48(4), 268-280. (in Thai)

Creer, L.T. (2000). Self-management of chronic illness. Handbook of self-regulation. California: Academic. 601-629.

Division of Health Education, Department of Health, Ministry of Public Health. (2016). Assessment of health literacy and health behavior of working age groups aged 15-59 years for health management villages. http://www.-hed.go.th/news/5522 on August 12, 2021. (in Thai)

Duangthipsirikul S, Sirisamut T, Tantipisitkun K, Ingsasawang SL, Thirawattananon Y.(2013). Report of the thai elderly health survey 2013 under the elderly and people health promotion program disabled. Bangkok: Watcharin Printing Center. (in Thai)

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2009). G*Power 3.1: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods, 39, 175-191.

Forouzanfar, M. H., Liu, P., Roth, G. A., Ng, M., Biryukov, S., Marczak, L., Alexander, L., Estep, K., Abate, K. H., Akinyemiju, T. F., Ali, R., Guzman, N. A., Azzopardi, P., Banerjee, A., Barnighausen, T., Basu, A., Bekele, T., Bennett, D. A., Biadgilign, S., ... & Murray, C. J. (2017). Global burden of hypertension and systolic blood pressure of at least 110 to 115 mm Hg, 1990-2015. Jama, 317(2), 165-182.

Geboers B, de Winter AF, Spoorenberg SLW, Wynia K, Reijneveld SA. (2016). The association between health literacy and self-management abilities in adults aged 75 and older, and its moderators. Qual Life Res. 25(11), 2869–2877.

House, J. S. (1981). Work stress and social support. Reading, MA: Addison- Wesley.

Intaboot, K., Kalampakorn, S. & Pichayapinyo, P. (2017). The Effect of a self-management and social support program for on new cases with type 2 diabetes. Journal of Public Health Nursing, 31(2), 11-27. (in Thai)

Intarakamhang, U. (2017). Health literacy scales: measurement and evaluation. Bangkok: Sukhumvitprinting. (in Thai)

Kharasomboon, C. & Nipphanon, P. (2017). Effects of self-efficacy promoting program on self-care behaviors for hypertensive patients in Mae Ing Sub-District, Phukamyao District, Phayao Provice. Health Education Journal, 40(2), 141-156. (in Thai)

Norasing, M. & Thanomphan, S. (2019). Health literacy and health behavior in patients with uncontrolled blood sugar level or blood pressure: a case study of Nakornping Hospital, Chiang Mai. Journal of Nakornping Hospital, 10(1), 35-50. (in Thai)

Nutbeam D. (2008). The evolving concept of health literacy. Social Science & Medicine, 67(12), 2072- 2078.

Sareepon K, Surit P. (2015). Effects of self-management on health behaviors and blood pressure among essential hypertension patients. Journal of Nursing and Health Care, 33(3), 110-116. (in Thai)

Seesawang J, Thongtaeng P, Yodthong D. (2014). Effectiveness of self-management supportive program among hypertensive older people. Nursing Research and Innovation Journal, 20(2), 179-192. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-29