Effectiveness of a pain management and environmental adjustment program for elderly with knee osteoarthritis

Main Article Content

พรทิพย์ พรหมแทนสุด
สุทธีพร มูลศาสตร์
ดนัย หีบท่าไม้

Abstract

The purposes of this quasi-experimental research were to study the effectiveness of a pain management and
environmental adjustment program for elderly with knee osteoarthritis at Khlongya Subdistrict, Ao Luek District,
Krabi Province. The sample of 56 elderly with knee osteoarthritis, was purposively selected. They were divided into
experimental and comparative groups, 28 each. The instrument included the program for pain management and
environmental adjustment which was developed based on gate control theory. The 8 weeks activities of program
comprised: (1) blocking pain at cerebral cortex by developing self-management skills for knee osteoarthritis,
(2) stimulating large nerve fifibers for closing gates which received pain signal by applying herbs and exercising
quadriceps muscles, and (3) decreasing physical stimuli which were the causes of pain by arm swinging for controlling


weight and adjusting environment to prevent joint bending. Data collection questionnaire comprised general informa-
tion, information related to osteoarthritis, severity of osteoarthritis, levels of knee pain, self-management behaviors,


and a medical record. Its content validity was 0.85, and Cronbach's alpha coeffificient was 0.87. Data was analyzed
by descriptive statistics and t-test. The results revealed as follows. After enrolling the program, 1) self-management
behaviors of the experimental group were signifificantly higher than before attending the program and higher than
comparative group (p < .05). 2) Levels of knee pain and levels of severity of osteoarthritis of the experimental group
were signifificantly lower than before attending the program and lower than comparative group (p < .05).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พรหมแทนสุด พ., มูลศาสตร์ ส., & หีบท่าไม้ ด. (2019). Effectiveness of a pain management and environmental adjustment program for elderly with knee osteoarthritis. Thai Journal of Nursing, 67(4), 34–43. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/202078
Section
Research Article

References

กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย. (2558). สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพมหานคร: ศูนย์สื่อ
สิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม.

กระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย์. (2554). คู่มือการดูแลตนเองโรคข้อเข่าเสื่อมฉบับการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย
สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมโดยทีมสหวิชาชีพ ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุจังหวัดราชบุรี
(พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: บียอนด์พับลิสซิ่ง.

กระทรวงสาธารณสุข, ศูนย์ข้อมูลการแพทย์และสุขภาพ. (2559). รายงานการคัดกรองข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ
2559. ค้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560, จาก https://www.hdcservice.moph.go.th/

ชัญญาวีร์ ไชยวงศ์, วิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกูล, ดาราพร รักหน้าที่, รจนา วรวิทย์ศรางกูร และรุ่งนภา ประยูรศิริศักดิ์.
(2559). ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อสมรรถภาพทางกายและการลดความเจ็บปวดของผู้ที่มี
ภาวะข้อเข่าเสื่อม. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 34(4), 136-144.

นรินทร์รัตน์ เพชรรัตน์ และจิราพร เกศพิชญวัฒนา. (2557). ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวันและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม. วารสารสภาการพยาบาล, 29(2), 127-140.

พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ. (ม.ป.ป.). คู่มือแนวทางการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ สถาบันเวชศาสตร์
สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ (พิมพ์ครั้งที่ 2). ชลบุรี: ม.ป.ท.

รังสิยา นารินทร์, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ และวราภรณ์ บุญเชียง. (2558). การพัฒนาโปรแกรมดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน. พยาบาลสาร, 42(3), 170-181.

รัตนาวลี ภักดีสมัย และพนิษฐา พานิชาชีวะกุล. (2554). การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดข้อเข่าของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 34(4), 46-55.

วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท และคณะ. (ม.ป.ป.) โรคข้อเข่าเสื่อม. กรุงเทพมหานคร: หน่วยข้อสะโพก และข้อเข่าภาควิชา
ออโธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ค้นเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2560,
จาก https://med.mahidol.ac.th/ortho/sites/default/fifiles/public/fifile/pdf/knee_book_0.pdf
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่, ระบบข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด. (2559). รายงานการคัดกรองข้อเข่าเสื่อมใน
ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2559. ค้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560, จาก https://www.krabihealth.org/

สายชล ศรีแพ่ง. (2553). ผลของการนวดประคบสมุนไพรต่ออาการปวดข้อเข่า อาการข้อเข่าฝืด ปฏิกิริยาสะท้อนความ
ตึงตัวของกล้ามเนื้อและความยากลำบากในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม.
วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล.

สิริพรรณ ชาคโรทัย. (2554). ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อความรุนแรงของโรคในผู้สูงอายุที่เป็นโรค
ข้อเข่าเสื่อม. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สุระเพ็ญ สุวรรณสว่าง. (2551). ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาต่อระดับความปวดของ
ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.

สุรัติ เล็กอุทัย, วิเชียร ตันสุวรรณนนท์, สุชาดา เสรีคชหิรัญ และผดุงศักดิ์ บัวคำ. (2551). การประคบสมุนไพรเพื่อบรรเทา
อาการปวดกระดูกข้อเข่าเสื่อม. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 6(2), 219-228.

Fahlman, L., Sanqeoizan, E., Chheda, N., & Lambrigh, D. (2014). Older adults without radiographic knee Osteoarthritis:
Knee alignment and knee range of motion. Clinical Medicine Insights: Arthritis and Musculoskeletal Disorders,
7, 1-11.

Haq, S. A., & Davatchi, F. (2011). Osteoarthritis of the knees in the COPCORD world. International Journal of
Rheumatic Diseases, 14(2), 122-129.

McCaffrey, M., & Pasero, C. (1999). Pain: Clinical manual (2nd ed). St. Louis: Mosby.
Melzack, R., & Wall, P. (1965). Pain Mechanisms: A new theory. Science, 150(3699), 971-979.

Taylor, C. R., Lillis, C., LeMone, P., & Lynn, P. (2008). Fundamentals of nursing: The art and science of nursing care
(6th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Wani, S. K., & Gaikwad, P. (2013). Comparative effificacy of methyl salicylate iontophoresis and moist heat pack in
the management of knee osteoarthritis. International Journal of Therapy & Rehabilitation, 19(10), 541-547.