Return to Article Details ผลของการให้ข้อมูลร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัว ต่อการลดความทุกข์ทรมาน ในผู้ป่วยสูงอายุที่คาท่อช่วยหายใจทางปาก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล