ผลของการให้ข้อมูลร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัว ต่อการลดความทุกข์ทรมาน ในผู้ป่วยสูงอายุที่คาท่อช่วยหายใจทางปาก

Main Article Content

อรุณี ศรีนวล
เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์
จารุวรรณ กฤตย์ประชา

Abstract

การวิจัยกึ่งทดลองนี้ศึกษาผลของการให้ข้อมูล ร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัวต่อการลดความทุกข์ ทรมานในผู้ป่วยสูงอายุที่คาท่อช่วยหายใจทางปากที่เข้า รับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตและหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คนแบ่งเป็น กลุ่มควบคุม 20 คนที่ไดรั้บการพยาบาลตามปกติ และกลุ่มทดลอง 20 คนที่ได้รับข้อมูลร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัว การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยาย การทดสอบทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซํ้า

ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับข้อมูลร่วมกับการ สนับสนุนของครอบครัว มีความทุกข์ทรมานตํ่ากว่าผู้ป่วย ที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ( F = 9.66, p < .01 )

 

The effect of information and family support on suffering reduction in elderly patients with oral endotracheal tube.

Srinaul, A., Thaniwattananon, P., & Kritpracha, C.

This quasi-experimental research aimed to study the effect of information and family support on suffering reduction in elderly patients with oral endotracheal tube in Songkhla hospital. The sample of 40 patients was purposively selected. They were equally divided into the control group who received usual care and the experimental group who received information and family support. The descriptive statistics, Chi-square test, t-test and repeated measures ANOVA were used in data analysis.

The results revealed that the patients who received information and family support had significantly lower suffering than those who received usual care at p < .01 (F=9.66, p < .01).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศรีนวล อ., ฐานิวัฒนานนท์ เ., & กฤตย์ประชา จ. (2016). ผลของการให้ข้อมูลร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัว ต่อการลดความทุกข์ทรมาน ในผู้ป่วยสูงอายุที่คาท่อช่วยหายใจทางปาก. Thai Journal of Nursing, 63(2), 46–55. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46904
Section
Research Article