Published: 2016-01-20

การพัฒนารูปแบบเพิ่มพูนการใช้กระบวนการพยาบาล ในโรงพยาบาลบ้านบึง

วรรณี เดียวอิศเรศ, จินตนา วัชรสินธุ์, กนกนุช ชื่นเลิศสกุล, วชิรา ลิ้มเจริญชัย, รุ่ง โยยิ่ง

11-20

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดำรงบทบาทมารดาของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก

กนกทอง จาตุรงคโชค, ปัญญรัตน์ ลาภวงษ์วัฒนา, ปาหนัน พิชยภิญโญ

36-45

รูปแบบการจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ในบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภัทรา จุลวรรณา, อนันต์ ศรีอำไพ, จิระภา ศิริวัฒนเมธานนท์, จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์

56-62

การใช้ผลิตภัณฑ์ลดนํ้าหนักด้วยตนเองกับความพึงพอใจ ในภาพลักษณ์เรือนร่างของสตรีที่มีอายุ 15 -29 ปี ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดาราวรรณ รองเมือง, อัสมา บิอะหวัง, อารีรัตน์ ทองสง่า, อุทัยวรรณ คำป้อง, อังคนา มาโนชน์, พัชราภรณ์ เจือประจบ, พรนิภา คงจิตร์, อริษา มหาสวัสดิ์

63-71